து ப் பா க் கி ப ட த் தி ல் வி ஜ ய் க் கு த ங் கை யா க ந டி த் த பெ ண் ணா இ து . .…

தளபதி விஜய்க்கு ரசிகர்கள் இல்லாத வீடுகளே இல்லை என்று சொல்லலாம். தமிழகத்தின் செல்லப்பிள்ளை என்றே அவரை சொல்லிவிடலாம். இளையதளபதி என அவரை ரசிகர்கள் உச்சிமுகர்ந்து கொண்டாடிக் கொண்டினர். இப்போது தளபதியாக்கி…

மு ந் தா னை மு டிச் சு ப ட த் தி ல் ந டி த் த பொன் டி ய னா இ வ ர் . . . ? ? ? 4 5 0…

சிலர் என்னதான் நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்திருந்தாலும் வெளியுலகுக்கு தெரியமாட்டார்கள். ஆனால் சிலருக்கோ ஒரு படமே பெரிய அளவில் முகவரி கொடுத்துவிடும். அந்தவகையில் 450 படங்களில் நடித்திருந்தாலும்…

ச து ர ங் க வே ட் டை தி ரை ப் ப ட நா ய கி யா இ வ ங் க . . . ? ? ? தி ரு ம ண ம் ஆ…

தமிழ்திரையுலகில் பெரிய நட்சத்திரங்கள் இல்லாவிட்டாலும் சில படங்கள் நல்ல கதையம்சத்திற்காக பெரிய அளவில் வெற்றிபெற்றுவிடும்.இஷாரா நாயர் என்பவர் தமிழ் திரைப்பட நடிகையாவார். இவர் தெலுங்கு திரைப்படங்களில்…

தமி ழ் ப ட த் தை த வி ர வே று எ ந் த மொ ழி யி லு ம் ந டி க் க மா ட் டே ன் … ! ! !…

தமிழ் படத்தை தவிர வேறு எந்த மொழியிலும் நடிக்க மாட்டேன்…!! அட இவர் தமிழ்நாட்டிற்கே பிடித்த நடிகர் ஆச்சே…!! 400 திரைப்படங்களுக்கு மேலே நடித்தாலும் தமிழ் மொழியில் தான் நடிப்பேன் என்ற சபதத்தோடு இருந்த ஒரே…

தி ல் லு மு ள் ளு ப ட ந டி கை வி ஜி யி ன் ம க ள் யா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ ட ,…

90களில் நடித்த சி னிமா நடிகை தற்போது ஒரு சி லர் மட்டுமே உள் ளார்கள். அதிலும் ஒரு சில நடி கைகளின் மக ள்கள் தற்போது சினிமா துறை க்குள் வர போ ராடி வருகிறா ர்கள். அந்த வகையில் பாலச்சந்தர் இய க்கத்தில்…

வி ல் அ ம்பு ப ட த் தி ல் ந டி த் த ந டி கை யா இ து . . . ? ? ? த ற் போ து எ ன்ன செ…

கடந்த, ஆண்டு வெளியான திரை ப்படம் தான் காடு. அந்த திரை ப்படத்தில் மூ லம் தான் நடிகையாக அறிமுகம் ஆனவர் தான் நடிகை சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய். இவர் மலை யாளம், தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் க ன்னட திரைப்ப டங்களில்…

வி ஜ ய் டி வி தொ கு ப் பா ளி னி பி ரி ய ங் கா வி ன் க ண வ ரை பா ர் த் து ள் ளீ ர் க…

சி னிமாவை போன்றே சின்ன த்திரை ரசிகர்க ளையும் ம க்கள் ரசித்து வருகி ன்றார்கள். அதிலும், குறிப்பாக டிவி நிகழ் ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கும் தொகு ப்பாளர்கள் என்று தனி ரசிகர்கள் பட்டா ளமே இருக்கிறது. அதில்…

ஆ ப த் தா ன நி லை யி ல் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சே ர் க் க ப் ப ட் ட பி ர ப ல…

த மிழ் சினிமாவில் ஏரா ளமா னவர்கள் கொ ரோ னவால் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளார்கள். அதில் ஒரு சிலர்கள் கு ணம டைந்து வீடு திரு ம்பி விடுகி ன்றன. ஒரு சிலர்கள் இ றந் து விடுகி றார்கள். இன்னும் உலகில் கொ ரோன தா…

ரெ க் க தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த மா லா அ க் கா வா இ வ ங் க . . . ? ? ? ப…

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான் ரெக்க. அந்தத் திரைப்படத்திற்கு பிறகு ம க்க ளிடம் மிக பிரப லமானவர் தான் நடிகை சிஜா ரோஸ் என்பவர். அந்த திரைப்படத்தில் இவருக்கு ஒரே ஒரு…

விஜ ய் ப ட வி ல் ல ன் வே த நா ய க ம் எ ன் ன வா னா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? இ வ ர…

சி னிமா உ லகை பொறுத்தவரை நடிகர்களுக்கு எந்த அளவு மு க்கியத்துவம் கொடுக்க ப்படுகிறது ஆனால், இவர்களுக்கு எந்த ஒரு அங் கீகாரம் கிடை ப்பதில்லை. ஆனால், ஒரு சில திரைப்படங்களில் நடித்து பிரப லமான உள்ளவ…