28 வரு டங் களு க்கு முன் பே கோடி களை குவி த்த பாட் ஷா .!! பாட் ஷா படத் தின் மொ த்த…

தமிழ்   சினி மா வி ன்   தவி ர்க்க   முடி யாத   நடி கர்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜி னிகாந் த்.   இவர்  40   ஆண்டு களுக் கும்   மேலா க   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   பட்டத் தை   தன் வசம்   வைத் திரு க்கி றார் .…

18 வய தில் இப் படி ஒரு அழ கா .? பி ரபல நடிகை ளே பொறா மை ப்படும் அளவி ற்கு புகை ப்படங்…

தமிழ்   சினிமா வில்   நடி கர்   அஜி த்   நடி ப்பில்   வெ ளியா ன   திரை ப்பட ம்   தான்   என் னை   அ றிந்தா ல் .   இந்த   பட த்தி ன்   மூ லம்   குழ ந்தை    நட்ச த்தி ரமாக   அறிமு கமா கி  யவர்   தான்   …

நடி கர் சிவ கா ர்த்தி கேயனு க்கு விழு ந்த பெ ரிய அடி .!! மா வீரன் படத் திலி ருந்து வில…

தமிழ்   சி னிமா   பிர பல    நடிக ராக   இ ருப் பவர்   தான்   சிவகா ர்த்தி கேய ன் .  மற்ற  நடி கர் கள்   15   வரு டங் களு க்கு   மேல்   இருந் து ம்   பெ றாத   அங் கீகார த்தை  மிகக்  குறு கிய   காலத்…

அஜி த் படத் தில் இரு ந்து வி லகி விட் டேன் .!! மன மு டைந்த பதி வை வெளி யிட்ட விக்னே ஷ்…

தமிழ்   சினிமா  வின்   பிர பல   நடிக ர்   அஜித்  .  இ வர்   துணி வு   திரை ப்பட த்தை   முடி த்து  விட்டு   விக்னே ஷ்   சிவன்   திரைப் பட த்தில்   இணை யா க   இரு  ந்தார் .   இந்த   படத் திற் கான   ஆரம்…

ஜெ யிலர் ரஜினி யை அட்ட கா ப்பி அ டித்த விஜய் .!! வெளி யான லியோ வை இ ணைய த்தில் வச்சி…

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   ந டிகர்   விஜய்  .  இவர்   நடிப் பில்   தற்போ து   உரு வாகி   வரும்   திரை ப்ப டம்   தான்   தள ப தி   67 .       இந்த   படத் தை     இய க்கு னர்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   …

பிர பல இயக் குன ரை பல ஆண் டுக ளாக ஏங்க விட்ட அஜித் .!! சரி யான நேரத் தில் பதி லடி கொடு த்த…

தமிழ்  சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்   அ ஜித் .   இவர்   நடி த்து    சமீ பத் தில்   வெளி யான   தி ரைப் படம்   தான்   து ணிவு  .  இந்த   திரை ப்பட ம்   வெளி யா கி   மக்க ள்   மத்தி யில்   பெரி ய   வர…

90 களில் கல க்கிய நடி கை ஹீ ரோவா இது .!! தற் போது என்ன செ ய்கி றார் தெரி யுமா .? இணை…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   ந டிகை யாக   இருந் தவ ர்   தான்   நடி கை   ஹீ ரா   ராஜ  கோ பால்  .  இ வர்   த மிழ்   மட்டு மின் றி   தெலு ங்கு ,   கன்ன டம்  ,  மலை யா ளம்  மற் றும்   ஹிந் தி   என   பல…

சூப் பர் ஸ் டார் ரஜினி யை மீண் டும் அ வமா னம் செ ய்த இய க்கு னர் பிர தீப் ரங்க நா தன்…

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவ ர்   தான்   நடி கர்   ரஜினி காந் த்.   இவர்   த ற்போது   நெ ல்சன்   இய க்கத்தி ல்   ஜெ யில ர்   திரை ப்பட த்தில்    நடி த்து   வருகி றார்  . …

தொ டர் தோல் விக ளுக்கு பின் கம் பேக் மூலம் வெ ற்றி பெ ற்ற நடி கர் .!! கேட் கும் சம்…

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப் பவ ர்   தான்   விஜ ய்  . இவர்   த  ற்போ து   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   திரைப் படத் தி ல்   நடித் து   வரு கிறார் .   இவ ர்தான்   தமிழ்   சினி மா வில்   அதிக…

நடி கர் கமல் கொடு த்த மெகா ஆஃ பர் .!! முடி யவே முடி யாது என்று மறு த்த நடி கர் விஜய்.!!…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிக ர்   தான்   நடிக ர்   கமல் ஹாச ன்  .  இவர்   நடி ப்பில்   கடை சியா க   வெளி யா ன   திரை ப்ப டம்   விக் ரம்  .  இந்த   திரை ப்பட ம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரி ய   …