நடி கர் ஆ ர் யா வி ன் மு ன் னா ள் கா த லி இ ப் போ எ ன் ன தொ ழில் செ ய் கி ன் றா ர் தெ…

ந டிக ர்    ஆர்   யா   இ  வர்   2 01 1 ஆ ம்  ஆ ண் டு   உ ரு மி ,  அ வ ன்   இ வ ன்   போ ன் ற   திரை ப் ப ட  ங்க ளி ல்   ந டித் து ள் ளா ர் .   2 0 1 2 ஆ ம்   ஆ ண் டு   வே ட் டை ,   சே ட்   டை   போ ன் …

இர வி ல் தோ ன் றிய க னவா ல் ஹி ஜா ப் பு க்கு மா றி ய பி ர ப ல ந டி கை . .. !! ! யா ர்…

ஒரு   இ ரவில்   தோ ன் றி ய  க ன வா ல்   பி ர ப ல  ந டி கை   ஒ ரு வர்   ஹி ஜா ப் -   க்கு   மா றி யு ள் ள  ச ம் ப வ ம்   வை ர  லா கி  வரு கி ற து .   தமி ழ் ,  தெ லு  ங்கு ,   ம லை யாள  ம்  எ ன   ப ல …

ஒ ரு கா ல த் தி ல் சி னி மா வி ல் கொ டி கட் டி பற ந் து பி ன் பு ற்று நோ யா ல் பா…

தெ ன்னி ந் தி  ய    சி னி மாவி ல்  1 9 7 0 ம்   ஆ ண் டு  தொ ட ங் கி   20 0 0  ஆ ண் டு  வரை   பிர ப லமா  க   ந டி த் து   வ ந் த வ ர்   ஸ் ரீ வி த் யா .   பு க ழ்    பெ  ற் ற  நடிகையான    இ  வர்   எ …

ப டப் பி டிப் பில் ந டி கை யி டம் சொ ல் லாம ல் அ ந் த இட த் தி ல் முத் த ம் கொ டு த் த…

தமி ழ்   சி னி மா வில்  த ற் போ து  வ ரை   உச் ச த்தி ல்    இ ரு க் கு ம்    ஒ ரு   ந டி க ர்  க ம ல் ஹா ச ன் .   இ வ ர்  ப ல   வெ ற்  றி  ப  ட ங் க ளை   கொடு த்  துள்  ளார்  .  இ வ ர்  ஆ க்ச  ன் ,   …

பிர ப ல நடி க ரு டன் ப டுநெ ரு க் க மா க மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் … ! ! ! க ண வ ரை பி ரிந்…

த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   ரன் ,   ச ண் டை க் கோ ழி  உ ள் ளி ட்ட   ப டங்க ளில்    ந  டி த் த    ந டி கை   மீ ரா    ஜா ஸ் மின்   ந டி க ர்   ந ரே னு ட ன்   நெ ரு க்க மா க   இ ரு க் கு ம்  பு கை ப் ப ட…

அட டா . . ! 4 6 வய தி ற்கு மே லா கி யும் இ ன்று வரை தி ரும ண ம் செ ய் து கொ ள் ளா மல்…

சி  ன்ன த் தி ரை  யி லி ரு ந் து   ஏ ரா ள மா ன   ந டி க ர் ,   ந டி கை க ள்   த ன    து   தி ற மை யி னா ல்   வெ ள் ளித் தி ரை க் கு   செ ன் று ப ல   திரை ப் பட ங்க  ளி  ல்  ந  டி த்  து   வரு கி ன் ற…

ர  ஜி னி கா ந் த் ப ட ந டி கை இர ண் டா வ து திரு ம ண ம் செ ய் து 5 மா த ங் க ளி ல் கு ழ…

சூப் ப  ர்   ஸ்  டார்   ர  ஜி னி கா ந் த்  ந  டிப் பி ல்   வெ ளி வ  ந் த  அ ண் ணா த் த   உ ள் ப ட   ஒ ரு   சி ல   த மி ழ்   ப ட ங் க ளி லு ம்   ஏ ரா ள மா ன   ம லை யா ள   ப ட ங் க ளி லு ம்   ந டி  த் த…

நடி க ர் பா ண் டிய ரா ஜனி ன் மனை வி, ம க ன் க ளா இ து . . . ? ? ? அ ட டே இ வ ர்…

ந கை ச் சு  வை   நடி க ர்   பா ண்  டி ய  ரா ஜனு க் கு   த மி ழில்   அறி மு க மே   தே வை  இ ல் லை .  ஆ ண்  பா வம்    ப ட ம்  இ ப்போ து ம்  ப ல ரு க் கு பே வ ர ட்  தி  ரைப் ப ட மா கவே   உ ள் ளது .   ந…

பிர ப ல ம லை யா ள ந டிகர் கர் ண ன் பு க ழ் லா லி ன் ம க ளா இ து . .. ? ? ? இ வ ளோ நா…

மாரி   செல் வ ரா ஜ்   இ ய க் க த் தி ல்   த னு ஷ்  நடி ப்பி  ல்   தி ரை ய ர  ங் கி ல்  வெ  ளி யா கி   வெ ற் றி பெ ற் ற   ப ட ம்   தா ன்  ‘ க ர் ண ன் ’  வி ம ர் ச ன   ரீ தி யா க வு ம் ,    வ சூ ல் ரீ…

தள ப தி வி ஜ யி ன் பீ ஸ்ட் ப ட த்தி ல் மு க மூ டி அணிந்து வரு ம் நடி க ர் யா ர் தெ…

இளை ய த ள ப தி   வி ஜ ய் க்கு   ர சி க ர் க ள்   இ ல்லாத    வீ டு களே   இ ல் லை   என   சொ ல் ல லா  ம்.   இ யக் கு ன  ர்  ச ந் தி ர சே க ரி ன்   ம க ன்   எ ன   அடை யா ள த் தி ல்   இ ரு ந்த   வி ஜ ய்…