நடி கைக ளின் விரு ப்ப மே இல்லா மல் அவ ர்களு க்கு லிப் லாக் மு த்தம் கொடு த்த நடி கர் தனுஷ்…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   தனு ஷ் .   இவர்  த ற் போது   கேப் டன்   மில் லர்   திரை ப்ப டத் தில்   நடி த்து   வருகி றா ர் .   இவ ரின்  வாத்தி   திரைப் பட    இசை   வெளி யீட்டு   விழா   …

வா ய்ப்பு மட் டும் கொ டுங் கள் .!! நிர் வாண மாக கூட நடி க்க நான் தயா ர் .! திடீ ரென பகீ…

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   ந டிகை யாக  இரு  ப்பவர்  தான்  நடி கை   பி ந்து   மா தவி.   இவ  ர்   தற் போது   நடி கைகள்   நிர்வா ண மாக   நடிப் பதி ல்   எந்த   த வறும்   இல் லை .   ஏன்   நானு ம்   …

வாடி வாசல் சூர் யா வை கழ ட்டி விட்ட வெ ற்றி மாறன் .!! தெலு ங்கு பி ரபல நடி கரு டன் போ…

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இயக் குன ர்க ளில்   ஒருவ ர்  தான்   வெ ற்றி மாறன்.  இவ ரது   படங் களு க்கு   ரசி கர் க ள்   மத்தி யில்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   இ ருந்து   வருகி றது  .   மேலு ம்   இது வரை…

ஏகே 62 படத் தை இணை ந்து இய க்கும் இர ண்டு இயக் குன ர்கள் .!! விஜ யின் லியோ விக்கு போட்…

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   நடிக ராக   இ ருக் கும்   அஜித்   துணி வு   திரை  ப்படத் தில்   நடித் திருந் தார்  . இந்த   பட த்தின்   வெற் றி  யை   தொடர் ந்து   வி க்னேஷ்  சிவ னுடன்   புதிய   படத்…

ஹிந் தியி ல் தெறி பட த்தை ரீமே க் செய் யும் இயக் குனர் அட்லி .!! விஜய் கதாபாத் திரத்…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   இயக் குன ராக   இரு ப்பவ ர்  தான்   அட்லி .   இவர் ராஜா   ராணி   என்ற   திரை ப்படத் தை   இய க்கி   இயக் குன ராக   அ றிமுக மானா ர் .   அதை    தொ டர்ந்து   விஜ ய்   உடன்…

தள பதி யின் லியோ திரை ப்பட த்தில் மிஸ் கினு க்கு கொ டுக்க ப்பட்ட சம்ப ளம் எவ்வ ளவு தெரியு மா…

சமீப   கால மாக   சினி மா   து றையில்   நடிகர் களை ப்   போல   இயக் குன ர்கள் ,  இசைய மை ப்பாளர் கள்   போன்ற வர்க ளும்   படங் களில்   நடி க்க   தொடங் கி   விடுகி ன்ற னர் .  அந்த   வகை யில்   கேஎஸ்   …

சற் று முன் உடல் நலக் குறை வால் பிர பல இய க்கு னர் மற் றும் நடி கரு மான டி பி க ஜேந் திரன்…

கட ந்த   சில   நாட் களா கவே   திரை த்து றையை   சார் ந்த   பலர்   இற ப்புச்   செ ய்தி கள்   வெளி  வந்து   கொண் டே  தான்   இரு க்கி றது .  இது   பலரை யும்   அதி ர்ச்சியா க   வை த் திருக்கிற து .   தற்…

உனக் கெல் லாம் நான் கதை எழுத முடி யாது. !! ர ஜினி காந் தை முக த்தி ற்கு முன் னா டியே…

தமிழ்   சினி மா வில்   40   ஆண் டுக ளுக் கும்   மே லாக   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ஆக   இருப் பவர்   தான்   நடி கர்   ரஜி னிகாந் த்  .  இவர்   தற் போது   ஜெயி லர்   தி ரைப்ப டத்தி ல்   நடி த்து    வரு கிறா…

விவா கர த்து ஆன நடி கையை யும் விட்டு வைக் காத கமல் .!! இருவ ரும் ஒன் றாக ஊர் சுற்றி…

தமிழ்   சினிமா வில்   அறு பது   ஆண் டுக ளுக்கு   மே லாக    உலக   நாய னாக   இரு ந்து   வருப வர்   தான்   ந டிகர்   கமல ஹா சன் .   இவர்   க டைசியா க   ந டித்த   திரைப்ப டம்  தான்    விக் ர ம் .   இந்த…

சற்று முன் தேசி ய விரு து பெற் ற மூத்த பிரப லம் மர ணம் .!! அ திர்ச்சி யில் திரை யுல…

சமீப கால மாக   சினி மா   துறை யில்   மர ண   செய் தி கள்   அடி க்க டி   வந்து   கொ ண்டே   தான்   இருக் கிற து .   இத னால்   பலரு ம்   அதிர்ச் சடை ந்து   தான்    வருகி ன்ற னர்  .  அந்த   நி  லை யில்   …