தந்தை வீடு ‘ஜப்தி’ செய்யும் அதிகாரிகள்!! கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் மகன் விஜய்!! தனிமையில்…

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நடிகராக இருக்கும் நடிகர் விஜயின் தந்தை தான் இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஏ சந்திரசேகர், இவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் "சட்டப்படி கு ற்றம்" என்னும் படத்திற்கு விளம்பரம்…

அம்மாடியோவ் பிக்பாஸ் லாஷ்லியாவா இவர்? என்ன இப்படி மாறிட்டாங்க? லேட்டஸ்ட் க்ளிக் யாருடன்…

தற்போது விஜய் டிவி நடத்தும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஈழத்து பெண்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார்கள், அந்த வகையில் பிக்பாஸ் சீசன் 3-ல் கலந்து கொண்ட நடிகை லாஸ்லியா பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி…

நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவனை காதலித்து திருமணம் செய்ததற்கு இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கா? நயன்தாரா பலே ஆள்…

தற்போது தமிழ் திரைப்படத்தில் பிரபலமான நடிகை நயன்தாரா, தனது சினிமாவில் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்தவர் ஆவார். மேலும் இப்போது நடிகை நயன்தாரா இயக்குனர் விக்னேஷ்…

பிர பல இள ம் நடி க ர் தி டீ ர் ம ரண ம் … ! ! ! பெ ரு ம் அ திர் ச் சியி ல் ர சி…

பி ர ப ல   ந டி க  ர்  ச ர த்   ச ந் தி ர  ன்   உ யி ரி ழ ந் த   ச ம் ப ம்   தி ரை  யு லகி  ல்   பெ ரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற்  படு  த் தி யு ள் ள து .     பெ ற் றோ ர்   ம ற் று ம்    இ ளை ய   ச…

வி ல்ல ன் பொ ன் ன ம் ப ல த் தி ன் த ற் போ தை ய மோ ச மா ன நி லை மை . . . ! ! ! அ ந் த…

வில் ல ன்   ந டி க ர்   பொ ன் ன  ம்ப ல ம்   உ ட ல் நிலை   கோ ளா றா ல்   பா  தி  க்  க ப் பட்  டு   க டு மை யா ன    நி தி   நெ ரு க் க டி யை   ச ந் தி த் து  வ  ரு கி றா ர்.   சி று  நீ ர க  கோ ளா று…

சற் று மு ன் பிர ப ல ந டி க ர் ஜி . எ ம் . குமா ர் ம ருத் துவ மனை யில் அ னு மதி . . .…

ஜி  எம்   கு மார்   இந் தி ய    த மி  ழ்   தி ரை ப் ப ட  ந டி க ர்    ஆ வா ர் .  இ வ ர்   1 98  6 - ம்   ஆ ண்டு   அ று வ டை  நாள்    எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட த் தி னை   இ ய க் கி யத ன்   மெ ல் லா ம்  தி…

கொ ஞ்ச ம் கு ண் டா க கொ ளு கொ ளு ன்னு அ ழ கா க இ ருந் த ந டி கை அ ஞ் ச லி யா இ து .…

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   ஒ வ் வொ ரு   க லை ஞ ர் க ளு ம்   ஒ ரு   வித ம் .   அ ப் ப டி   நடி கை க ளி ல்   ப ட ம்   க மி ட் டாகி   கா த ல்   கா ட் சி ,   ந ட ன ம்  எ ன   ஆ டி    செ ன் று  வி டு ம்   நா…

ர த்த த் தி ல் அ ழ கு சி கி ச் சை . . ! பே ரழ கி யா க மா றி ய பி க் பா ஸ் ஜூ லி .…

நடிகை   ஜூ லி    ர  த் த த்   தா ல்   அ ழகு   சிகி ச்   சை  செய்து    கொ ண் ட   து    ப ல  ரை   அ தி ர் ச்  சி யி ல் ஆழ் த் தி   உ ள் ள து .   201 7 ம்   ஆ ண்  டு    த மி ழ  க த் தி ல்   ந ட ந் த  ஜ …

புலி ப ட த் தி ல் ந டித் தேன் , அ தன் பி றகு எ ன் னை வீட் டி ற் க் கு அ னு ப் பி…

க ன் ன ட   சி னி மா   ஹீ ரோ   ந டி க ரு ம்    ம ற் றும்   த மி ழ்    சி னி  மா வி ல்   வி ல் லன்   ந டி கரு மா ன  சு தீ ப்   பு லி   ப டத் தி ல்   ந டி த் த தை  கு றி த் து   பே சி   த ன து   ஆத ங் க…

அ ட இ ந் த பி ரப ல ந டி கை யா நம் பி யா ரி ன் ம க ள் இ வ ங் க … !! ! இ த் த னை…

த மிழ் ல்   சி னி மா வி ல்   நா ம்    ப ழை ய   ந டி க ர் களை   ப ற் றி  பெ ரி து ம்   பே சு வ து   எ ம் ஜி ஆ ர் ,  சி வா ஜி யை  ப ற் றி  தா ன் .   ஆனா ல்   அ வ ர் க ளு க் கு  ஈ டு   இ ணை யாக   ப ய ணி…