சீதாரா மம் பட சீதா வா இது .!! கவர் ச்சி நடிகை களுக்கே சவால் விடும் வகை யில் புகைப் படங்களை…

தெலுங்கு   சினி மாவில்   கடந்த ஆண்டு   வெளி யாகி   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யான   திரை ப்படம்   தான்   சீதாரா மம் .  இந்த   திரைப்படத் தில்   கதாநா யகி யாக   நடி த்த   இந்திய அளவில்   பிரபல மான   நடிகை…

பிர பல நடிகை ரோஜா வின் மகளா இது .!! கதாநாய கியாக அறிமு கமாக போகும் அவரு டைய மக ளின் புகைப்…

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை  ரோஜா .  90   காலக ட்டத்தில்   கொடி  கட்டி  பறந்த   நடிகைக ளில்   இவ ரும்   ஒருவர் .   தமிழ்  மற் றும்   தெலு ங்கு   திரைப்பட ங்களில்   நடி த்து  முன்ன ணி   நடிகை…

உண் மை தெரி யாமல் கூட்டத் தில் பஜ னை பாட வேண் டாம் .!! ரஜினி யின் மேடை ப்பேச்சை விலா சிய…

தமிழ்   சினிமாவி ன்   சூப்பர்   ஸ் டார்   ரஜினி .    இவர்   தற் போது  ஜெயிலர்   ,  லால் சலாம்   ஷூட் டிங்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வருகி றார்  . இந்த   நிலையில்   சமீ பத்தில்   சிறப்பு   விருந்தி னராக…

அன்று அவர் இல் லை என் றால் இன்று நான் இல்ல வே இல் லை.!! அவர் செய்த உதவி தான் என் வாழ்க்கையை…

தமிழ்   சினிமாவி  ன்   பிரபல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   நடிகர்   லார ன்ஸ்  . இவர்   நடிகர்   மட்டு மின்றி    நடன  இயக் குனர்  , இயக்கு னர்  என   பன்மு கத்தன் மை   கொண் டவர் . …

பொன்னி யின் செ ல்வன் 2 இர ண்டு நாட் கள் முடி வில் வசூல் இவ்வ ளவு தானா .? முக்கிய இடத் தில்…

மணி ரத்னம்   இயக்க த்தில்   பிரமா ண்டமாக   உ ருவான   திரை ப்படம்  தான்   பொன் னியின்   செல் வன் .  இரண்டு   பாகங் களாக  உருவாகி   முதல் பாகம்   கட ந்த   ஆண்டு வெளி யானது .  வெளி யாகி   500   கோடி களை…

அஜித் பிறந்த நாளில் ரசிகர்க ளுக்கு காத்திரு க்கும் மிக ப்பெரிய அப் டேட் .!! சற்று முன் வெளி…

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகரா க   இருப் பவர்   நடிகர் அஜித்   .இவர்   கடை  சியாக  துணிவு   படத்தி ல்   நடித் தார் .  இந்த படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்தது  .  அதை   தொட ர்ந்து   இயக்…