Browsing Category

Uncategorized

வடி வே லு வு ட ன் ந டி க் க ஆ சை ப் ப ட் ட சி வ கா ர் த் தி கே ய ன் . . . ! ! ! மு டி…

விஜய் தொலை க்காட்சியில் நி கழ்ச் சித் தொகுப்பா ளராக இருந்து அதன் பிறகு த மிழ் திரை ப்பட நடிகர் ஆகியு ள்ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இவர் தி ருச் சியில் உள்ள ஜெஜெ பொறியியல் கல்லூரியில் பயின்றார் மிமி…

ஆ ட் டோ கிரா ப் ப ட ந டி கை கோ பி கா வி ன் க ண வ ரை பா ர் த் து ள் ளீர்க ளா . . . ?…

த மிழ் சி னிமாவில் இருக்கும் ஏரா ளமான் நடிகை நி ண்ட ஆ ண்டுகள் சி னிமாவில் நடிப்பது இல்லை. ஆனால், ஒரு சில நடிகை மட்டும் நி ண்ட ஆ ண்டுகள் சி னிமா உ லகி நடித்து வருகி றார்கள். அந்த வகையில் ந ம்மால் மற…

16 வ ரு ஷமா க சி ம் புவை கா தலி த்த ந டி கை. . .! !! ப ல ஆ ண் டு க ள் க ழி த்து உ ண் மை யை உ…

த மிழ் சி னிமாவின் இயக்கு னராகவும் நடிகராவும் இருப்பவர் தான் டி ராஜேந்திரன். இவருக்கு சிம்பு, குறளரசன் இலக்கியா என மூன்று பிள் ளைகள் இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அதில், நடிகர் சிம்பு த மிழ் சினிமாவின்…

நடிகை பி ர க தி யி ன் ம க ள் யாரெ ன்று தெரி யு மா…??? அட, இ ந் த பொ ண் ணு தா…

இந்த காலக ட்டத்தில் சி னிமா அல்லது சீரிய ல்களில் ஒரு சில நடி கைகள் ம ட்டும் ம க்கள் ம த்தியி ல் பிரப லம டைய ம ற்றவ ர்கள் ஏ தாவது ஒ ன்றில் சாதி த்து வருகி ன்றார்கள். ஆனால், ஒரு சில ர்கள் இர ண்டிலும்…

கிடை த் த வே லை யை செ ய் து வ று மை யி ல் ரோ ட் டோ ர த்தி ல் கு டி சை வீ ட் டி ல் வ…

தெ ன்னி ந்திய த மிழ் சி னிமா தி ரை உ லகில் எத்தனை நகைச்சுவை நடிகர்கள் இரு ந்தாலும் ஒரு சிலர் தனது சிற ப்பான நடிப் பாலும் முகபாவ னைகளும் ரசிக ர்களை சிரிக்க வைப் பார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் கே.எஸ்…

ச ந் தி ரமு கி ப ட த் தி ல் ந டி த் த சொ ர் ண மா இது . . . ? ? ? இ ந் த வ ய தி ல்…

தற்போது சி னிமாவை பொறு த்தவரை நடிகர், நடிகைகளை தவி ர்த்து நகை ச்சுவை கா ட்சியில் நடி க்கும் ஒரு சில கா ட்சி வ ந்தால் கூட அவர்களை எ ளிதில் மற க்க மு டியாத அள வுக்கு அ ந்தத் திரைப்ப டத்தின் கா ட்சி இரு…

கண் ணா ல ட்டு தி ன் ன ஆ சை யா தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த பி ர ப ல ந டி க…

சி னிமா உ லகில் ஏராள மான நடன இய க்குனர்கள் இரு க்கின் றார்கள். அந்தவகையில் சிவச ங்கரம் ஒருவர். ச மீபகா லமாக த மிழ் சினிமாவில் ஏரா ளமா னவர்கள் கொ ரோ னவால் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளார்கள். அதில் ஒரு சிலர்கள்…

சி வாஜி ப ட த் தி ல் வ ந் த அ ங் க வை … ச ங் க வை யா இ வ ங் க . . . ? ? ? நி ஜ த்…

அங்கவை, சங்கவை இலக்கியத்தில் வரும் வார்த்தை இது. ஆனால் இலக்கியத்தில் கூட இந்த பாத்திரங்கள் அவ்வளவு பேமஸ் இல்லை. ஆனால் சிவாஜி திரைப்பட கேரக்டராக வரும் அங்கவையும், சங்கவையும் பட்டி, தொட்டியெங்கும்…

80 க ளி ல் க ல க் கி ய ந டி கை அம லா வி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன வெ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ??…

நடிகை அமலா அக்கினேனி ஒரு இந்திய திரைப்பட நடி கை ஆவார். அவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள, இந்தி, கன்னட மொழி படங்களில் தோன்றினார். மேலும் தி ரைப் படங்க ளில் நடிப்பதற்கு முன்பாக சாப் பாட்டு க்கு கூட வழி யில்…

மூக் கு த் தி அ ம் ம ன் ப ட த் தி ல் அ ப் பா வி பெ ண் ணா க ந டி த் த ந டி கை யா இ…

தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் பல புது முக நடிகைகள் பிரபலமாகி வருகிறார்கள்.மேலும் இவர்கள் அனைவரும் பல விதமான புது புது போட்டோசூட்களை நடத்தி அதன் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் கனவு கன்னியாக இடம் பிடித்து…