குடித்துவிட்டு ஷூட் டிங் ஸ் பாட் டுக்கு வந்த கோ மாளி பிரப லம் .!! அதி ரடி யாக நீக் கிய…

விஜய்   டிவி யின்   பிரப லமா ன   நிகழ் ச்சி   குக்  வித்   கோமா ளி .   காமெ டி க்கு   பஞ் சம்   இல் லாம ல்   இந்த   நிகழ் ச்சி   பெரு ம்   ரசிக ர்க ளை   கவர் ந்தி ருக்கி றது .   மூன்று   சீசன் களை   …

எதிர் நீச் சல் சீரிய லில் குடு ம்ப குத்து விளக் காக நடி கை ஜன னியா இது .? மார் டன் உடை யில்…

சினி மா   நடி கை கள்   விட   தற் போது   எல் லாம்   சீரிய ல்   நடிகை கள்   தான்   அனை வரா லும்   சுல பமாக   கவ ரப்ப டுகின் றனர்  .  அத னால்   சீரி ய லுக்கு   எப்பொ  ழுதும்    ஒரு   பெரி ய    ரசிக ர்   …

துப் பாக் கி படத் தில் விஜய் க்கு ஜோடி யாக நடி க்க வேண்டி யது நாம் தான் .!! 11 வருட ங்களு…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர ப ல   நடி கர்   விஜய் .    இவர்   த ற்போது   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   இயக் கத் தில்   புதிய     படத் தில்   நடி க்க   இரு க்கி றார் .   இந்த   படத் திற்கு   தான்   ரசி கர் கள்…

அரிய வகை நோ யிலி ருந்து மீண்டு வந்த நடி கை சம ந்தா .!! மா ஸாக வெளி வந்த புதிய போஸ் டர் .!!…

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடி கை   சமந் தா  .  இவர்  தனது   கண வரை   விவா கரத்து   செய் தவு டன்   கவர் ச்சி யில்   தா ராளம்   காட் டி னா ர்  .  அதை    தொட ர்ந்து   பல    வாய்ப் புக ளை   பெற்…

ஓவ ராக சீன் போ ட்டு இய க்கு னரை டார் ச்சர் செய்த நயன் தாரா.!! கடைசி யில் இயக் குன ருக்கு…

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடிகை யாக   இருப் பவர்  தான்   நடி கை   நய ன் தாரா.  இவர்   தென்னி ந்திய    சி னிமா வில்   நம் பர்   ஒன்  நடிகை யாக   இருந் து   வரு கிறார் .    இவர்   தற் போது   ஒரு…

வாய் ப்பு இல் லாமல் வலம் வந்த துருவ் விக்ர முக்கு அடி த்த ஜாக் பாட்.!! மகனு க்காக தர மான…

தமிழ்   சினி மா வின்   வளர் ந்து  வரும்   வாரி சு   நடிக ராக   இருப் பவ ர்   தான்   துருவ்  விக் ரம் .  இவர்   நடிக ர்   சியா ன்   விக்ர மின்   மகன் .    சி யான்   விக் ரம்   தமி ழ்  சினி மாவின்   …