ம க ள் இ ல்லை என்றால் என்ன அ ம்மா அ ட்ஜஸ் ட்மெ ண் ட் செய் யலாம்.. .!! ! தி டீரென் று ப ரபர ப்பான…

கடந்த, சில ஆண் டுகளா க சி ன்னத்தி ரை மூ லம் பிரப லமாகி அதன்பிறகு அவர்க ளுக்கு வெ ள்ளித்தி ரையில் ஒரு சி லருக்கு வா ய்ப்புக ள் கிடை த்துக் கொ ண்டு வருகி ன்றது. அதனை ப லரும் பய ன்படு த்திக்கொ ண்டு சி…

திரு மண மா ன சி ல வருடங் களி லே யே மு தல் ம னைவி மர ண ம் . ..! !! இன் று வ ரை அவ ரின் நி னை வாக…

தமிழ் சினிமா உலகில் ஒரு காலகட்டத்தில் பிரபல முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் தான் இயக்குனர் கே பாக்யராஜ் அவர்கள். ஆரம்பத்தில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளியான 16 வயதினிலே என்ற படத்தில் உதவி இயக்குனராக…

நடி கை டிஸ் கோ சாந்தி யி ன் வாழ்க் கை யில் இத் த னை சோக ங்க ளா . .. ??? க ண் முன் னே பறி ப் போன இரண்…

80 களின் காலகட்டங்களில் ரசிகர்களை தன்னுடைய கவர்ச்சியால் கவர்ந்திழுத்தவர் தான் நடிகை டிஸ்கோ சாந்தி. அப்போது இவரின் கவர்ச்சி நடனத்திற்கு மயங்காத ஆட்களே இருக்க மாட்டார்கள் . அந்த அளவிற்கு தமிழ்…

கவு ண் டமணி யும் , டி ரா ஜேந் தரும் இணை யாத த ற்கு இப் படி யொ ரு கா ரண ம் இருக் கா .. .? ?? இத னா ல்…

த மிழ் சி னிமா உ லகில் காமெடி யனாக இருந்து வ ந்தவ ர்தான் நடிகர் கவுண்டமணி. இவர் ஒரு காலக ட்டத் தில் தனது நகை ச்சுவை மூ லம் இன்ற ளவும் அவர்களை கவ ர்ந்துள் ளார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவி ற்கு…

அட, நடி கர் ஜீவா விற் கு இ வ்வ ளவு பெரி ய ம கன் இரு க்கி றாரா .. .?? ? முத ல் முறை யாக வெளி யான லே…

ஜீவா ஓர் தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் பிரபல முன்னணி தயாரிப்பாளரான ஆர் பி சவுத்ரி அவர்களின் மகன் ஆவார். மேலும் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய தந்தையின் தயாரிப்பில் வெளியான ஆசை ஆசையாய் என்ற…

சற் று முன் கொ லை செய்ய ப்பட்ட பிர பல பா டகி. ..! ! ! அட க்கொ டு மையே இந் த பாடகி க்கா இப் படி ஒ ரு…

சமீபகா லமாக திரை ப்பிரப லங்கள் அ திலும் மு க்கியமா க சொ ல்ல வே ண்டுமெ ன்றால் இள ம் வ யது பிரப லங்கள் தி டீரெ ன்று ப லரும் ம ர்ம மா ன முறையில் உ யிரிழ ந்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் ஹ ரியா னாவை…