சீதாரா மம் பட சீதா வா இது .!! கவர் ச்சி நடிகை களுக்கே சவால் விடும் வகை யில் புகைப் படங்களை பதிவி டும் நடிகை .!! வெளி யான லேட்ட ஸ்ட் புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தெலுங்கு   சினி மாவில்   கடந்த ஆண்டு   வெளி யாகி   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யான   திரை ப்படம்   தான்   சீதாரா மம் .  இந்த   திரைப்படத் தில்   கதாநா யகி யாக   நடி த்த   இந்திய அளவில்   பிரபல மான   நடிகை தான்   மிருனா ள்  தாகூர் .

 

 

இவர்   ஆரம்பத் தில்   ஹிந்தியில்  சில   தி ரைப்ப டங்கள்   மற்றும் சில  சீரியல் களில்   நடித்திருக் கிறார் .  அதன் பின் ஒரு சில   திரைப்பட ங்க ளில்   நடி த் து   வந்த வர்  2019 ஆம் ஆண்டு   ரசிகர்க ளால்   அங் கீகரிக்கப் பட் டார் .

 

 

அதன் பின்  2022  ஆம் ஆண்டு   சீதா ராமன்   படத் தின்   மூலம்   ஒட்டு மொத்த   இந்திய அளவில்  பிரபல   நடி கையாக   மாறி விட்டார்   .அதுவும் அந்த படத்தில் இவரை பார்த்து   மயங் காத வர்களே   இருக்க   முடியா து .

 

 

ஆனால்   திரை யில்   அவ்வ ளவு   அழ காக   இருந்த   இவர்   நிஜ   வாழ்க் கையில்   அப்படியே   மாட லாக   இருந்து   வரு கிறார்  . மிகவும்   கிளாம ராக   கிளா மர்   நடிகைக ளுக்கே   டப்   கொடு க்கும்   வகை யில்   இவ ருடைய   போட் டோக்கள்   அமைந்திரு க்கிற து .

 

 

இவரும்   இணைய த்தில்   மிகவும்   கிளாமரா ன   புகைப்பட ங்களை  பதிவு   செய்து   கொண்டி ரு க்கிறார்  . இதை பார்த்த   ப லரும்   சீதாரா மம்    பட   நடிகையா  இது   என்ற   அளவு க்கு   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறார் கள் .  அந்த   புகைப்ப டங்கள்   இதோ 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.