அஜித் பிறந்த நாளில் ரசிகர்க ளுக்கு காத்திரு க்கும் மிக ப்பெரிய அப் டேட் .!! சற்று முன் வெளி யாகி வைர லாகும் செய்தி .!! என்ன ன்னு நீங்க ளே பாரு ங்க.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகரா க   இருப் பவர்   நடிகர் அஜித்   .இவர்   கடை  சியாக  துணிவு   படத்தி ல்   நடித் தார் .  இந்த படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்தது  .  அதை   தொட ர்ந்து   இயக் குனர்   மகிழ்  திருமே னியுடன்   அடுத்த   திரைப் படத்தில்   இணை கிறா ர் .

 

 

ஆனால்   தற் போது   வரை  படத் தின்   படப்பி டிப்பு   தொட ங்கவி ல்லை .  அப்டேட் ஏதும்   வெளி வரவி ல்லை  . காரண ம்   இடை யில்   இவரது   தந்தை   இறந் தார் .  அந்த   துயரிலி ருந்து   மீள   முடி யாம ல்   அஜித்   இ ருந்து   வருகி றார்  .  மீண் டும்   பைக்  ரைட்   சென்று   இரு ப்பதாக   சொல் லப்படுகிற து .

 

 

அத னால்  எப்போ து   தான்    படபிடி ப்பு   தொட ங்கும்   அப்டே ட்கள்   வெளி வரும்  என   ரசிக ர்கள்  பெரிய  அள வில்   எதிர் பார்த் துக்   கொண் டிருக்கி றார்க ள்  .   நடிகர் அஜித்   பிறந்த நாள்   என்றா லே   ரசிக ர்கள்   சமூக   வலை தளம்   மட்டு மில் லாமல்   பல   இடங்களி லும்  கோலா  கல மாக   இதனை   கொ ண்டாடி   வரு வா ர்கள் . 

 

 

மேலும்   இணை யதளமே   அன் றைய  நாள்   முழுவ தும்   அவ ருக்கு  வாழ்த் து   கூறி அவரது   படங் களை   போட்டு  தான்   கொண் டாடுவா ர்கள் .  இந்த   நிலை யில்   நாளை  அவரது   பிறந்த நாளை   முன்னி ட்டு   அவரு டைய  62 வது   பட த்தின்   தலைப் பை   வெளி யிட   முடிவு   செய்து   இரு க்கிறதா ம் .

 

 

இதனை   ட்விட் டர்   பக்கத்தி ல்   பலரும்  பேசி   வருகி றார்க ள்.   மேலும்   அப்டே ட்டுகள்   வெளியி டாமல்   இருக் கும்   நிலை யில்   அவ ருடைய   பிறந்த நாள்  அ ன்று  படத்தின்   த லைப்பு   வெளி யாகி   இருப் பதால்   தற் போது  அவர்   ரசி கர்கள்   கொ ண்டாடி   வருகிறா ர்கள் .

 

 

மேலும்  அது   மட்டும ல்லா மல்  அத்துட ன்   சேர்த்து   இன்னும் சில    அப்டேட்டு களும்   வெளி யாக  இருக் கலாம்  .இது   அஜித்   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   மகிழ்ச் சியை   கொடுத்து   இ ருக் கிறது .  மேலும் இது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக்கி றது .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.