சற்று முன் வனிதா வின் மூன் றாவது கணவர் பீட் டர் பால் மர ணம். !! வெளி யான ஷாக் கிங் தகவல் .!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.?

0

பிரபல   நடி கையாக   இருந் து   வந்தவ ர்  தான்   நடிகை   வனிதா   விஜய குமார் .  இவர் பிரபல நடிகர்   விஜ யகுமா ரின்   மகள்   என்பது   குறிப்பி டத்த க்கது .  மேலும் இவர்   ஆரம்ப   காலத் தில்   விஜய் போன்ற   முன் னணி   நடிகர் கள்   உடன்  நடித்திரு க்கிறார் .

 

 

அதன் பின்  பல   திருமண ங்கள்   செ ய்து    குடும் ப  பிர ச்சனை   காரண மாக   குடும்ப த்தை   விட்டு   பிரி ந்து   மகளு டன்   தனி யாக   வாழ்ந் து   வந்தா ர் .  இந்த நிலையில்   இவர்  கடந்த  2020 ஆம்   ஆண்டு   பீட்டர்  பால்   என்பவ ரை   மூன்றா வதாக  திருமணம்   செய்து  கொண்  டார் .

 

 

இவர் களது   திரும ணம்  அந்த   சமயத் தில்   பெரும்    பேச் சாக   இரு ந்தது  . மேலும்   பீட்டர்  பால்   தனது   மனைவி யை   விட்டு விட்டு   தான்   வனிதா வை   திருமண ம்   செய் தார்   எ ன்று   அவ ரது   ம னைவி யும்   அந்த   சமயத் தில்   பெரும்    பிரச்சனை கள்   செ ய்து   வந் தார் .

 

 

ஆனால்   அனை வரு ம்   எதிர்பார் த்தபடி   மிக   விரைவி லேயே   இருவ ரும்   பிரிந்து   விட்ட னர்  . அதன்பின்   இருவரு க்கும்   எந் த   சம்ப ந்தமும்   இல் லை  என்பது  போல் தகவல்கள்   வெளியா கி   இருந் தது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சற்று  முன்   பீட்டர்  பால்    மர ணம்   அடை ந்திரு ப்பதாக   தகவல் கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது  . இவரு டைய  இந்த   மரண ச்   செய்தி யை    பலரு க்கும்   அதிர்ச் சியை   கொடுத்தி ருக் கிறது .  அதற்கு என்ன  கார ணம்  என்று   தற் போது   தெரிய வில் லை .

 

 

ஆனால்  இ வர்   மரணம்   அடை ந்து   விட் டார்  என்ற   செய்தி   மட்டும்   தற் போது   இணை யத்தில்  பரவி   வரு கிறது .  இது   தற்போ து   பரவி   பல ரும்  தங்க ளது   கருத்து க்களை   கூறி   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.