50 வய தில் குழ ந்தை பெற் றுக் கொண்ட பிரபல நடிகை ரேவதி யின் புகைப் படங்கள் .! ! செய ற்கை கருத்தரி த்தல் மூலம் பெற்ற குழந் தையின் புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருந் தவர்   தான் நடிகை ரேவதி  . இவர் தமிழ் மற்றும்  மலை யாள   திரைப்பட ங்களில்   நடித் து   வந்த வர்  . தமிழில் மண் வாசனை   திரைப் பட த்தின்   மூலம்   நடிகை யாக   அறிமு கமா னவர் .

 

 

முதல்  பட த்தில்   தன்னு டைய   நடிப்பின் மூலம் பல   ரசிகர்களை   கவர் ந்தவர் .  மேலும்   கைகொடுக் கும்  கை   என்ற   திரைப் படத்தில்   ரஜி னிக்கு   ஜோடியாக   நடி த்து   அந் த   சமயத்தி லேயே   முன் னணி   நடிகை   லிஸ் டில்  இணைந்தார் .

 

 

புதுமைப்  பெண் ,  வைதேகி  காத்திரு ந்தாள்  , மௌன  ராகம் ,  பு ன்னகை   மன்னன்   என   தொட ர்ந்து   ஹிட்   திரைப்ப டங்களி ல்   முன் னணி   நடிகர்  படங் களிலும்  நடித்து   முன் னணி   அந்தஸ் தை   தன்வ ச ம்   வை த்திருந் தவர் .

 

 

மேலும் பல   விருதுகளை யு ம்   வாங்கி  இருக்  கிறார் .  முன்னணி  நடிகர்க ளுடன்    முன் னணி   நடிகை யாக   இருந்த இவர்   டை ரக்டர்   சுரே ஷ்   சந்தி ரா   என்ப வரை  1986 ஆம்  ஆண்டு  தி ருமணம்   செய் து   கொ ண்டார் .

 

 

அதன் பின்   கருத்து  வேறு பாடு   காரணமா க   2013 ஆம் ஆண்டு   வி வாகரத்து   முறையாக   பெற் றுக்   கொண் டனர் .  2018 ஆம் ஆண்டு இவர்  5  வயது   குழந் தையை   செயற் கை   கருத்தரி த்தல்  மூலம்   பெற் றுக்   கொண் டார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.