அய லான் திரைப்ப டத்தால் சிவ கார்த்தி கேயனுக் கு ஏற்ப ட்ட பல கோடி நஷ் டம் .!! ஆறு வருட போராட்ட த்திற்கு பலன் கிடை யாதா.? புது பிரச்ச னையை ஏற்படு த்திய தனுஷ்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பி ரபல   நடிகரா க   இருப் பவர்   தான்   சிவகா ர்த் திகேயன் .  இவர் மிகக்   கு றுகிய   காலத்தி லேயே   பலரு ம்   அடைய   முடி யாத   மு ன்னணி   அந்த ஸ்தை   அடைந் தவர்  . பாக்ஸ்   ஆபிஸி லும்   நல்ல   வசூ லை   கொ டுப்ப வர்   இவர் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   கடைசி யாக   பிரி ன்ஸ்   படத் தின்   தோல் விக்கு   பிறகு   மாவீ  ரன்  திரைப்ப டத்தை   வெளியி ட   தயா ராக   இருக் கிறார்  . இந்த நிலையில்   பல   வருட ங்களா க   இவர்   நடிப் பில்   வெளியா கா மல்   இருந்  த   அயலா ன்  தீபாவளி பண்டி கையை   முன் னிட்டு   வெளி யாக   இருக் கிறது .

 

 

இத னால்  அடுத்தடு த்து   இ வர்   திரைப்ப டங் கள்   வெளியா வதா ல்  ர சிகர்க ள்   மகிழ்ச்சி   அடை ந்து   வ ருகிறா ர்கள்  . இந்த நிலையில் தான்   இவரு க்கு   மீண்டும்   ஒரு   பிரச்ச னை   வந்தி ருக் கிறது .  அயலான்   திரைப் படம்  பல   பி ரச்சி னைகள்   காரண மாக   ரிலீஸ்   ஆகா மல்   தவி த்து   வந்த து .

 

 

தற் போது   அனை த்து   பிரச்ச னைக ளையும்   தாண்டி   ரிலீஸ்  ஆக   இரு க்கிறது .  ஆனால் அதன்  சிக் கல்   என்னவெ ன்றால்  2017 ஆம் ஆண்டு  இப்பட த்தின்   டி ஜிட்டல்   மற் றும்   சேட்டி லைட்   உரிமை யை   பிசி னஸ்   செய்தி ருக்கிறா ர்கள்  . இந்த படத்தை   சன் டிவி சில   கோ டிகளை  கொடு த்து  வாங்கி   இருக் கிறது .

 

 

ஆனா ல்   2017 ஆம் ஆண்டு   ஓடி டி   இந்த அளவிற்கு   உச்ச ம்   தொட வில்லை . அதனால்   தற் போது   வைத்து   கணக் கு   பார்க்கையி ல்   பெரு ம்   நஷ்டம்  ஏற்ப  ட்டு   இருக்கிற தாம்  . இதனால் மீண்டும்  அந்த   நிறுவன த் திடம்   பேச்சுவா ர்த் தை   நடத்தி மீண்டும்   தொகை யை   கேட்டு ப்  பார்க்க  லாம்   என   திட்டமி ட்டு   வருகிறா ர்கள் .

 

 

 

இது வே   நஷ்ட மாக   இ ரு க்கும்   நிலை யில்  தீபா வளி    தனு ஷின்   கே ப்ட ன்  மி ல்லர்  வெ ளியா க   இருக்கிற தாம்  . இத னால்   தற்போது  படகுழு   மற்று ம்   சிவகார்த்தி கேயன்   அச்சத் தில்   இருந் து   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.