இயக் குனர் பாலு மகேந்தி ராவின் வலை யில் சிக்கிய நான்கு நடிகை கள் .!! 17 வயதி லேயே உயிரை இழ ந்த இளம் நடி கை .!! இன்று வரை வில காத மர் மம்.!!

0

பாலு   மகே ந்திரா   ஒளிப்ப திவா ளராக   இரு ந்து    இயக் குன ராக  மாறி யவர் .   இவரு டைய   படங்க ளுக்கு    என   தனி ரசிகர்   கூட் டமே   இருக்கி றது  . இப்படி ஒரு இயக்கு னராக  திரை த்துறை யில்   இருந்து  வரும்   இவர்   இன்று வரை ஒரு சர்ச் சையான   மனித ராகவே   இரு ந்து   வருகி றார் .

 

 

அதிலும்   பெ ண்கள்   விஷ ய த்தில்   இவரைப்   ப ற்றி   ஏகப்ப ட்ட   புகா ர்கள்   இருக் கிறது .  அதை இவர்   மறுக் கவும்   கிடை யாது . அந்த   வகை யில்   இவர்   சா தாரண   அளவு டன்   இரு க்கும்   நடிகைக ளை  தன்   படத்தி ல்   நடிக் க   வைத்து  அதன் மூலம் நடிகை களின்   தாழ்வு   மனப் பான் மை   போக் கியவ ர் .

 

 

இப்படி  இவருட ன்   புகாரி ல்   சிக் கிய  நான்கு   நடிகை கள் .   நடிகை சோபா  பக்கத்து வீட்டு பெண்  போல்   இரு க்கும்   இவரை   இப்போ தும்   கூட   பல   ரசிகர்க ளும்   மறக்க முடியா து .  அப்படி ப்பட்ட வர்  17   வயதி லேயே   உயி ரிழந் தார் .  இதற்கு பாலு   மகேந் திரா   தான்   காரண ம்   என்று  மறு க்க   முடியா த   உண் மை .

 

 

மற்றொ ருவர்   அர்ச்ச னா  பாலு   மகே ந்திரா வின்   நீங்கள்   கேட் டவை ,  ரெட்டை வால்   குருவி   போன்ற   திரைப் படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார்  . ஒருமுறை இவரை பேட்டி  எடுத்த  ஒருவர்  ஏன்  இன் னும்   திரு மணம்   செய்யவி ல்லை எ ன கேட்டு இருக் கிறார் .

 

 

அப்போது நான்   ஒருவ ரால்   ஏமாற்ற ப்பட் டு   விட்டே ன்  என  அவர் பதில் அளித்தி ருக் கிறார் .   ஈஸ் வரி  ராவ்   இவரின்   ராமன்   அப்து ல்லா   திரைப் படத் தில்   இவர்   நடித்தி ருக் கிறார்  . அப்போதே   இவர்க ள்   இருவ ரும்  இணை ந்து   ஏராளமா ன   கிசுகி சுக்கள்   வெளிவந் த து  .

 

 

மௌ னிகா  இவர்   பாலு  மகேந்தி ராவி ன்   வ ண்ண வண்ண   பூக் கள்  படங்களில் நடித்தி ருக் கிறார்  . அந்த   நெருக் கத்தின்   அடிப்ப டையில்   தன்னை விட   30 வயது அதிகமான   இயக் கு னரை   அவர்   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .  மௌனி காவின்   வாழ்க் கை  தி சை   மா றியது   பாலு  ம கேந்திரா வால்  தான்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.