படம் ஓடா விட்டாலும் கோடி களில் புரளும் நடிகை நயன் தாரா .!! துபா யில் பல கோடி களை முத லீடு செய்யும் நடி கை .!! மாதம் இத் தனை கோடி லாபமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருப் பவர்  தான்   ந டிகை   நயன் தாரா .  இவர்   தென்னி ந்திய   சினிமா வின்   நம்பர் ஒன்   நடிகை யாக   இருந்து   வருகி றார் .  மேலும்  தற் போது   இந்தியி லு ம்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

மேலும்  அதிகம்   சம்ப ளம்   வாங் கும்   ந டிகை யும்   இவர் தான்.   ஒரு   படத் திற்கு   கிட்ட த்தட்ட  10  கோடி   வாங்குகி றார் .  மேலும் இந்த   நிலை யில்   சமீப   காலமா க   இவரு டைய   படங் கள்   சரிவர   வ ரவேற் பை   பெறு வது   கிடை யாது.

 

 

இரு ந்தும்  இவர் பல  கோடிக ளை   மாத  வருமா னமாக   பார்த் து  வருகி றாராம் . அதா வது   நடிகர்   நடிகைக ள்   படங்க ளில்   நடிப்ப தை   தவிர  மற்ற   தொழி ல்க ளில்   முதலீடு   செய் வார்க ள்.   அதே போல்   நயன்தா ராவு ம்   பல  தொழில்க ளில்   முதலீடு   செய் திருக் கிறார் .

 

 

குறிப் பாக   துபா யில்  எண்ணெ ய்   சம்பந்த ப்பட்ட   தொ ழிலில்  50  கோடி முதலீடு அதை த்தொ டர்ந்து   அழகு சாதன   பொருட் கள்   நிறு வன த்தி ல்   பல   கோ டிகளை   முதலீ டு   செய்திரு க்கிறா ராம்  . அடுத்த தாக   இந்தியா வில்   சாய்  வாளே   என்ற  தேனீர்   கடை யிலும்   கோடி களை   முத லீடு   செ ய் து   இருக் கி றார் .

 

 

இது  மட்டு மல்லா மல்   இ றைச்சி   சம்பந் தப்ப ட்ட   நிறுவ னங்களிலு ம்   இவர்   முதலீடு   இருந் திரு க்கிறது  .   இதனால்  இவரு  க்கு   மாதம்   கிட்டத் தட்ட   10 லிருந்து  15  கோடி வரை   வருகிற தாம்  . மேலும்  ஒரு   படத்தி ற்கு   10 கோடி  வாங்கி வருகி றார் .

 

 

ஆனால்   இவ ருடைய   முதலீட்டு   தொழில் கள்   மூலம்   மா தமே  15   கோ டியில்   வரு கிறது  . அதனால் இவர்   படங் க ள்   ஓடி னாலும்   ஓடா   விட்டா லும்   இவர்   கோடி களில்   புரளு கிறார்   என்பது   உண்மை தான்  . இது தற்போது   இணை யத்தி ல்   பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வ  ருகிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.