திடீ ரென பாக்கி ய லட்சுமி சீரிய லில் இரு ந்து வில கும் கோபி .!! கண் கல ங்கி அவரே வெளி யிட்ட வீடியோ .!! வை ரலாகும் வீடியோ உள்ளே.!!

0

விஜய்   டிவி யின்   நம்பர் ஒன்   சீரிய லாக   இரு க்கும்  சீரியல் தான்   பாக் கியலட்சுமி .  இந்த   சீரியலி ல்   பாக் கியல ட்சுமி  ,  கோபி ,   ராதிகா   இந்த   மூன்று   கதாபாத் திரங் களை  சுற்றி தான்  கதைக்க ளம்   அமை ந்திரு க்கிறது .

 

 

மேலும்   இவர்க ளுக்குள்  நடக் கும்   சண் டை ,  வாக்கு வாதம்  தான்   மக்க ளுக்கு   மிகவும்  பிடி த்த   வண்ண மாக   இருப்ப தால்  இந்த  சீரி யல்   நம்பர் ஒன்   சீரி யலாக   இருந்து   வருகி றது .  கோபி   கதாபாத் திரத் தில்  நடி த்து   வந் தவர்   தான்   மக்கள்   மத்தியில்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   வருகி றது .

 

 

முதலில்   பலரும்   திட்டி   வந்தா ர்கள் .  ஆனால் பின்   அவர து     நடிப் பை   பல ரும்   பாராட்டு   தொட ங்கி   விட்டா ர்கள் .  தற் போது   கோபி  ராதிகா வுடன்   அவரது   வீட்டி ற்கு   வந்து   இருப் பது   போல   தான்   சீரிய ல்    நகர்ந் து   வருகி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   பாக்கியல ட்சுமி  சீரிய லிலிரு ந்து   தான்   விலகுவ தாக   கோபி    சதீஷ்   தெரிவி த்து   இருக் கிறார் .  இந்த   முடிவை  எடுக்க பல   காரண ங்கள்   இருப்பதா கவும்   குடும்ப   காரண ங்களு ம்   இருப்ப தாகவு ம்   அவர்    கூறியிருக் கிறார் .

 

 

ஆனால்  அவரை   தவிர வேறு யார்   அந்த   கதாபா த்திர த்தை   சிறப்பா க  செ ய்வார்   என  தற் போது   ரசிகர் கள்   வருத்த த் தில்   இரு ந்து   வருகிறா ர்கள்  . அவரே   கண்க லங்கி   இந்த   வீடி யோவை    வெளியி ட்டு   இருக் கும்   நிலை யில்   ரசிகர்கள்   ஷாக்   ஆகி   இருக்கி றா ர்க ள்.

 

 

இதன் மூலம்  அவர்  கட்டாய மாக   சீ ரியலை   விட்டு   வில குகிறார்   என   தெரிய   வந்திரு க்கிறது  . இது   ரசிக ர்க ளுக்கு   வருத் தத்தை   கொடுத்தி ருக்கிற து .  மேலும் இந்த  வீடியோ   தற்போ து   வைரலாகி   கொண்டி ரு க்கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.