என க்கு கணவன் தேவையி ல்லை .!! இது மட்டும் போதும் .!! புகைப் படத்தை பகிர் ந்து ரசிகர்க ளுக்கு ஷாக் கொடு த்த நடிகை ரஞ்சிதா மகா லட்சுமி .!! இணைய த்தில் வை ரலாகி கொ ண்டிரு க்கும் புகைப் படம் உள்ளே.!!

0

சர வணன்   மீனாட்சி   சீரியல் மூலம்   பிரபல மான   நடிகை தான்   நடி கை   ரச் சிதா  மகால ட்சுமி  . இவர்   ஆரம்பத் தில்  சில   சீரியல் க ளை   நடித்திருந் தாலும்   ச ரவணன்  மீனா ட்சி   சீரியல்   மூல மாக   பெரிய   அளவிற் கு   ரசிகர்    கூட்ட த்தை   கவர்ந் தவர்  .

 

 

இவரை   மீனா ட்சி   என்றே   நீண் ட   காலத்திற் கும்   ரசிக ர்கள்   அழைத் து   வந்தா ர்கள் .  அதன்பின்  தற்போ து   நடந்து   முடி ந்த   பிக் பாஸ்   சீ சன்  போட்டியா ளராக   கலந்து கொண்டு   இருந் தார்  .   பின் தற்போது   வரை எந்த ஒரு   சீரி யலிலும்   நடிக் காமல்   இருந் து   வரு கிறார் .

 

 

மேலும்  இவர்   பிக் பாஸுக்கு   முன்பே நடிகர்   தினே ஷ்   என்பவ ரை   திரும ணம்   செய்து   பிரி ந்து  வாழ்ந் து   வந் தார் .   அவரைப்   பற்றி  ஒரு   வார் த்தை   கூட   அந்த நிகழ் ச்சியில்   கூட   பேசவி ல்லை  .

 

 

ஆனால்  இவர்   கணவ ருடன்   இணைய   போவது   கிடை யாது   என் றும்   தனி யாகவே   வா ழ்வேன்   என்றும்   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   கூறி   வந்திரு க்கி றார்.   இந்த நிலை யில்   தற்போ து   இவர்   இன்ஸ் டாகி ராமில்  ஒரு   புகைப்ப டத்தை  பகிர்ந் திருக் கிறார் .

 

 

அதாவது   தற்போ து   த னியாக   இருக் கு ம்   பெ ண்கள்   கூட  குழந் தையை  தத்தெ டுக்கலாம்   என்ற   நீதிப தி   உத்தர வை  பற்றி   இ ன்ஸ்டா கிராமி ல்   இவர்   பதிவு   செய்தி ருக் கிறார்  . மேலும் தனக்கு   கண வன்   வே ண்டாம் .  இது மட்டும்   போ தும்   என  அவர்   குறிப் பிட்டு   இரு க்கி றார் .

 

 

இதை   பார் க்கும்   பொழுது   அவர்   குழந்தை யை   தத்தெ டுத்து   தனி யாக  வள ர்க்க   போ கிறார்   என   தற் போது  தெரிய   வருகி றது .  இது   பலருக் கும்   அதிர் ச்சியை   கொடு த்திரு க்கிறது  . இது  இணைய த்தில்   வைரல் ஆகி   கொண் டு   இரு க்கிறது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.