திருமண த்திற்கு பின் னும் நடிகை யுடன் நெரு க்கம் காட் டிய ரஜினி .!! நடி கை மோக த்தால் மனை விக்கு விவா கரத்து நோட் டீஸ் .!! பல வருடங் களுக்கு பின் வெளி யான தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப்ப ர்   ஸ்டார்  ஆக   இருப் பவர்   நடிகர்   ரஜினி காந்த் .   இவர் தற்போது   ஜெயி லர்   திரைப்ப டத்தி ல்   நடி த்து   வருகிறா ர்  .   ஆரம்ப   காலத் தில்   இருந்த   நடிகர் கள்   தன்னு டன்   நடி க்கும்   நடிகைக ளுடன்   காத ல்   கிசுகி சுவில்   சிக்கு வது   வழக்கம் தான் .

 

 

உதாரண மாக   கமல்   தன்னு டன்   நடிக் கும்   அ  னைத்து   நடிகை களுட னும் கிசுகி சுவில்    சிக்கு வார்  .  பெரும் பாலும்  அது   போ ன்ற  எ ந்த ஒரு   சர்ச்சை களி லும்   சிக்கா மல்   த ப்பித்து   வந்தி ருக்கிறா ர்    ரஜினி   .  ஆனால்   தற் போது   பல   வருடங் களுக்கு  பிறகு  ஒரு   விஷ யம்    பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது .

 

 

 

அதா வது   ரஜினி ஒரு   நடிகையு டன்   நெருக் கம்   காட்டி   தன்னு டைய   மனைவி  லதா விற்கு   விவா கரத்து   நோட் டீஸ்   அனு ப்பி   இ ருக்கி றா  ர்   என்று   த ற்போது   தகவல்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.    அந்த நடிகை வேறு யாரும்   இல்லை   நடிகை   அமலா  தான் . 

 

 

ஆங் கிலோ   இந்தி யன்   பெண்ணா க  இருந்த   அமலா   தமிழ்   திரைப் படங்க ளி ல்   நடித்து   தனக் கென  ஒ ரு   ரசிகர்   கூட்டத் தை   உருவாக் கிய வர் .   தன் னுடைய   எதார்த் தமான   நடிப்பி னால்   புக ழின்   உச்சியி ல்   இருக் கும்  பொழுது    ரஜி னிகாந்த்   உடன்   காத ல்   கிசுகி சுவில்  சிக்கியி ருக்கி றார் .

 

 

பல   படங்க ளில்   இரு வரும்   ஜோடியா க   நடி த்த   பின்   ரஜினி   தன்னு டைய    மனைவி   லதாவிற் கு   விவாகர த்து   நோட் டீஸ்  அனு ப்பி   இருக்கி றார்  .  இதனை லதா கே  பாலச் ந்திர்   இடம்   சென்று     முறை யிட்டு   அதன்  பின்  பாலச்ச ந்தர்  இந்த பிரச்ச னையை   பேசி   முடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

அதன் பின்   ரஜினி   எந்த ஒரு   நடிகையு டனும்      சிக்கா மல்   இரு ந்து   வ ந்தா ராம் .  ரஜினி   இது போன் றவர்   இல் லை  .  ஆனால்   அமலா விடம்   மட்டு ம்   இது போல்   செய்தி ருக் கிறார் .  இது பல   வருடங்க ளுக் கு   பி  ன்பு   வெளியாகி   அதிர்ச்சி யை   கொடுத் திருக் கிறது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.