குக் வித் கோ மாளி நிகழ்ச் சியில் இரு ந்து வெளி யேறும் சிவா ங்கி. !! திடீ ரென எடுத்த அதி ர்ச்சி முடிவு .!! அது வும் அவ ரால் தானா.?

0

விஜய்  டிவி   பிர பலமான   நிகழ் ச்சிக ளி ல்   ஒன்று தான்  குக் வித் கோமாளி .  மூன்று   சீசன்  முடி ந்து   தற் போது   நான்கா வது   சீசன்   தொடங் கி   20   எபிசோ டுகளை  கட ந்து   ந டந்து   வரு கிறது .   இந்த   சீசனு க்கு   மக்க ள்   மத் தியில்    நல்ல   வர வேற்பு  இருந்து   வரு கிறது  .

 

 

மேலும்   இதில்   கட ந்த   வாரம்   பாக் கியலட் சுமி   விஷா ல்   வெளியே ற்ற ப்பட்டார் .  மேலும்  இந்த   முறை   கோமா ளியாக   இரு ந்த   சிவா ங்கி   போட்டி யாளரா க   வந் ததே   பலரு க்கும்   ஆச்சரி யத் தை   கொடு த்து   இரு ந்தது .

 

 

அவ ரும்   அனை வரையும்   ஆச்சரியப்ப டுத் தும்   வகை யில்   சிறப்பா க   சமை த்து   வருகி றார் .   இந்த   நிலை யி  ல்   அவர்   நிகழ்ச்சி யை   விட்டு   வெளி யேற   இருப் பதாக   தற்போ து   தகவல்   வெளி யாகி   இருக் கி றது .

 

 

அதற்கு   கார ணம்   அவருடை ய   அம்மா   பின்னி   கிருஷ்ண குமார்  என்று   சொல் லப்ப டுகிறது.    அதா வது   சிவா ங்கி   இசை   து றையில்   கவ னம்   செ லுத்த   வேண் டும்   என் பதா ல்   அவரு டைய   அம்மா  இந்த   முடி வை   எடு த்திரு க்கிறா ர் .

 

 

மே லும்   சிவா ங்கி   அம்மா வின்   வர்புறு த்தலை யும்     மீறி  தான்   நிகழ்ச் சியில்   பங்கு   பெற் று   வருகி றாராம் .  அத னால்   த ற்போது   நெருக்க டி   அ திகமாவதால்  இந்த   நிகழ்ச்சி யில்   இருந்து  வெளியேற   இருக்கி றாரா ம் .

 

 

இத னால்  அடுத் த   சில   வாரங் களிலே யே  இவர்   எ  லிமினே ட்டாக   அதிக   வாய்ப்பு இருப்ப தாக   சொல்லப் படு கிறது  .  இது  தற் போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.