பட பிடிப்பில் ஏற் பட்ட திடீர் விப த்து .!! லியோ பட பிரபல த்திற்கு படுகா யம் .!! அதிர்ச் சியில் படக் குழு மற்று ம் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ரா க   இருப்பவர்   ந  டிகர்   விஜய் .  இவர்   தற்போ து   லியோ   திரைப் படத் தில்   நடித் து  வருகி றார்  .  இந்த   திரைப்ப டத்தை  இயக் குனர்   லோ கேஷ்   கனகரா ஜ்   இயக் குகி றார் .

 

 

மேலும்  இந்த   ப டத்தில்   விஜய் க்கு   ஜோடி யா  க   திரி ஷா   நடிக்கி றார்  .  அவரை   தொடர் ந்து   மன்சூ ர்   அலி கான்  போன்ற   பி ரபல   நடிகர்க ளும்   பட த்தில்   நடி த்து  வருகி றார்கள் .  படத் தில்   முக்கிய  வில்ல னாக   சஞ் சய்  தத்  நடிக் கிறார் .

 

 

இவர்   கே ஜிஎப்   படம்   மூலம்   தென் னிந் திய   ரசிகர்க ளையும்     கவர் ந்தார்  .  தற் போது   விஜய் யுடன்   இணை ந்து    இரு ப்பதால்   படத் தின்   மீது   மிகப் பெரி  ய   எதிர் பார்ப்பு   உரு வாகி   இருக் கிறது .

 

 

இந்த நிலையில்   சஞ் சய்  தத்   தற்போது   கன் னடா   நடி கர்   துர் வா  சர் ஜா   ந டித்து   வரும்   கேடி   ப டத்தின்   படப்பி டிப் பில்   கல ந்து   கொண் டிருக் கிறார் .  இதில்   ஹீரோ   மற் று ம்   சஞ் சய்   இருவ ரின்   சண் டை   காட்சி கள்   வெறி த்தன மாக   படமாக் கப்பட் டிருக் கிறது .

 

 

இந்த  நிலை யில்   எதிர் பாராத  வித மாக    டம்மி  குண்டு   சற்று   வீரியத் துடன் வெடி த்து   இருக் கிறது .   அதுவும்   சஞ் சய்   தத்   பக்கத் திலேயே  இது   நட ந்து   இருக் கிறது  . அத னால்   அவ ருக்கு   பலத் த   காய ம்   ஏற்பட் டிருக்கி றதாம் .

 

 

அவ ரின்   முகம்  ,  கை   மற் றும்   முழ ங்கை   பகுதி  களில்   பெரிய   காயம்   ஏற்பட் டிருப்ப தால்   படக் குழு    அதிர்ச் சியாக   இருக் கிறது  . இந்த     தகவல்   தற்போ து   இணையத் தில்   பரவி   பல ரும்   ஷாக் ஆகி   இரு க்கிறார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.