இன்று என்னு டைய நிலை மைக்கு கார ணமே மம் முட்டி தான் .!! அந்த மாதிரி நடிகை என்ப தால் அவர் அ ப்படி செய் தார் .!! உண்மை யை உடை த்த ஷகீலா.!!

0

சில்க்   ஸ்மி தாவிற் கு   போட் டியாக   கவர்ச்சி யில்   ர சிகர்க ளை   மிரள   வைத்தவர் தான் நடிகை   சகி லா  .  மலை யாள   திரை   உலகில்   இவர்   மிக வும்   பிரப லமா னவர் .   அங்கு பல   கவர்ச் சியான   கதா’  பாத்திரங் களி ல்   இவர்   நடி த்து   வந் தார் .

 

 

இப்படி   ஒ ரு   காலத்தி ல்     கொடி கட்டி   பறந் து   வந்தா ர்  . உச்ச   நடி கர்’   பட ங்களை  விட இவர்   படங்க ளுக்கு   கூட் ட ம்   கூட்ட மாக   மக் கள்  சென்று   இருக் கிறா ர்கள் .  மேலும்  உச்ச   நடிகர் களின்   படங்களை   கூட இவரது   படங் க ள்   கடு மை யாக  போட்டி   போ ட்டு   இ ருந்து   வந்தா ர் .

 

 

இப்படி   பு கழின்  உச்சி யில்   இரு ந்த   இவர் ஒரு   கட்ட த்திற்கு   பின்   படங் களை   குறை த்து   தற் போது   டிவி  நிகழ்ச்சிக ளில்   விஜய்   டி வியில்   குக் வித்   கோமாளி   நிகழ்ச்சி யில்   கூட   போட்டி யளா க   கலந் து   கொண் டு   இரு ந்தார் .  சமீப த்தில்    பேட்டி   ஒன் றில்   வளர   முடியா மல் போக   பல   சிக்க ல்க ள்  இருந் திரு க்கிறது .

 

 

கார ண ம்   நடிகர்   மம்மு ட்டி  தான் என   பல ரும்   என்னி டம்   கூறியி ருக் கிறார்கள்.  என்னு டைய   படங்க ளால்   அவர்க ளுடை ய   பட ங்கள்   சரியா ன   வசூலை   தொட  முடி யாமல்   போயி ருக்கி றது .   அப்படி   இருந் தால்   யா ருக்கு   தான்   கோவம்   வராது  .  மம்மு ட்டிக்கு   என்   மேல்   அதிக   கோ பம்   இருந்தி ருக் கிறது .

 

 

நான்  அதை   பெரிதா க   நினைக் கவில் லை .  மம்மூ ட்டி   செய்த  சில   வி ஷய ங்கள்  எல்லாம் ஒரு   கட்டத் திற்கு   பின்   சகிலா   படங்க ளி ல்   ந டிக்க   முடியா மல்   போன தாம்  .  மேலும்  அவர்   தனது   செல்வாக் கை   பயன் படுத்தி   சகிலா   படங்க ளுக்கு  சென் சார்   வழங் க    விடாமல்    செய்து    இருக்கி றார் .

 

 

அதனால்   தயாரி ப்பாளர்   நஷ் டம்   அடைந்த தால்   அதன்  பின்   சகிலா   வை த்து   படம்   இயக் காமல்   இருந்தி ருக்கிறா ர்கள் .   இப்படி    பல  வருடங் களுக்கு  பின்  சகிலா   உண்மை யை   கூறியி ருக்  கிறார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.