தர் பார் படத் தின் தோல் விக்கு ரஜினி தான் கார ணம் .!! சர் கார் படமும் ஒரு தோல்வி படம் தான் .!! உண் மையை புட்டு புட்டு வை த்த ஏ ஆர் முரு கதாஸ் .!! அப்போ சர்க் கார் ஹிட் கிடை யாதா.?

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   இயக்கு னராக   இருந்த வர்   தான்   இயக் குன ர்   ஏ ஆர்   முருக தாஸ்   .  ஆனால்   இவர்  சமீப  காலமா க   எந்த   ஒரு   திரை ப்படத்தை யும் இயக்கவி ல்லை .   இவர்   கடைசி யாக   இய க்கிய   சில   திரைப்பட ங்களு ம்   வெற் றியை   கொடுக் கவில் லை .

 

 

குறி ப்பா க   ஸ் பைடர்  ,  சர்க் கார்  ,  ரஜினி யுடன்   தர் பார்   போன்ற   திரைப்ப  டங்கள்  இ வருக்கு   நல்ல   வரவே ற்பை   கொடு க்கவி ல்லை  . அதனால்  தான்  இவர் தற்போ து  வரை  இயக்கா மல்   இருந் து   வருகி றார்  என்றும்   சொல் லப்ப ட்டது  .  இவர்  சமீபத் தில்  பல   பேட்டி கள்   கொ த்து    வ  ந்தார் .

 

 

அதில்   ஒரு வர்   உங்க ளின்   கடைசி   மூன்று   படங் கள்   சரியா க   போகவி ல்லை  என கேள்வி   கேட் டிரு ந்தார் .   அத ற்கு  இவர்  எந்த ஒரு  மறுப் பும்  தெரி விக் காமல்   ஆம் என   ஒப்பு  கொண் டு   விட் டார்  .  மேலும்   ஸ்பை டர்   படத் தில்   மகேஷ் பா பு  காட்சி கள்   கு றைவு   என்பதா ல்   படம்   ஓட வில்லை .

 

 

தர்பார்   படத் தின்   தோல் விக்கு   கா ரணம்   அந்த   சமயத் தில்   அது தான்   ரஜினி யின்   கடைசி படம்   என்ற  பேச்சு இரு ந்தது  .  அத னால்   சரி யான   திட் டம்   இல்லாமல்   அவச  ர   அவசர மாக   ப டத்தை   எ டுத்து   விட் டேன் .   அ தனால்   படம்   ரசிகர்களி டம்   சரி யாக   கன க்ட்    ஆக வில்லை .

 

இது தான்  படத்தின்   தோல்வி க் கு   காரண  ம்    சரி யாக   வேலை   பா ர்த்து   இருந் தால்   படம்   கண்டிப் பாக   ஹிட் ஆகி   இருக் கும்   என   அவரே   கூறியி ருக்கி றார்.    இ து   பலருக் கும்   ஷாக் கை   கொடு த்து   இருக்கி றது  .  பட ங்கள்   தோல்விதா ன்   எ ன  அவரே   ஒப்பு கொண்டு   விட் டார்  .

 

 

மேலும்   சர்க் கார்   பட மும்   சரி யாக   போக வில்லை  என   குறிப் பிட்டு   விட் டார் .  இதன் மூலம்  அ ந்த படம்   மிகப்பெ ரிய  வசூல்  என   கூறி யது   எல்லா ம்  கதை தான்   என தற் போது   தெரி ய   வருகி றது .  இவருடைய  அந்த   பேட்டி   தற் போது  இணைய த்தில்  வைரல்  ஆகி   கொண் டு   இருக் கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.