அந்த நடிகர் ஒரு பெண்ணை யும் விட்டு வைக்க மா ட்டான் .!! பலருடன் ஊர் சுற்றி வரு கிறான்.!! இளம் நடிக ரை பற்றி புட்டு புட்டு வைத்த நடிகை வாணி போஜன்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   வள ர்ந்து   வரும்   நடிகை களில்   பிரபலமா னவர்   நடிகை வாணி போஜன் .   இவர் சின்ன   திரையில்   இருந்து   சினிமா த்துறைக்கு   வ ந்தவர் .   ஆரம்ப த்தில்   சிறுசிறு   திரைப்பட ங்களில்   நடி த்து   வந்தார்.

 

 

தற் போது   முன்ன ணி   நடிக ர்   படங்க ளில்   அவர்களுக் கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   வருகி றார்  .  மேலும்   ஓ   மை   கடவு ளே   திரை ப்படம்   இவருக்கு  ஒரு   திருப்பு முனை யை   கொ டுத்தது  .   அதன் பின்   இந்த  வருடம்    10   படங்களு க்கு   மேல்   இவர் நடித் திருக் கிறார் . 

 

 

இவர்   அவ்வப்போ து    கிசுகி சுவில்    சிக்குவ து   வழக்கம் .   ஆனால்   அத ற்கு   இவர் ஒரு போது  ம்   பதில்   கொடுத்த தே   கிடையா து .   இப்படி   இருக்கின் ற   நிலை யில்   இவர்   சமீப த்தில்   பேட்டி  ஒன்று   கொடுத் திரு ந்தார் .   அதில் பல   விஷயங் களை   இவர்   வெளிப்ப டையாக   பகிர் ந்து   இருந் தார் .

 

 

அதில்   ஓ   மை   கடவுளே   திரைப்பட த்தில்  அவரு டன்   நடித்த  அசோக் செல்வன்   ஒரு பிரபலத் தின்   மகளை   திருமண ம்   செய்து   கொள்ள   இருக்கிறார்  என’    தகவல்   பரவி   வரு கிறது  .  அது பற்றி   உங்களு க்கு   தெரி யுமா   என   கேள்வி   கேட்ட தற்கு   சிரித்துக் கொண்டே   பதில்   அளித்த வர் . 

 

 

அசோக்   செல்வன்   ஒரு   நடிகை யை   கூட   விட்டு   வைக்க   மாட் டான் .   நிறைய   பெண் களுடன்   டேட்   செய்வான் .    இப்போ நான்   எந்த   பெண்ணை   குறிப் பிட்டு   சொல்வ து   என   நக்கலாக  அதற்கு  பதில்   அளி த்தார்  .  பின்   சாரி   எனக்கு அது தெரி யாது .

 

 

நடிகர்  அசோக்  ரொம்ப    ந ல்ல வ ன்  .  மேலும்   எல்லோ ரி டமும்   ந  ட்பாக   பழகக் கூடி யவன்  என்று அவர்   குறிப் பிட்டார்  .  இந்த   தகவல்   தற் போது   சோசி யல்   மீடியா க்கள்   பரவி   இ ருக்கி றது .   மேலும்   அசோக்    பிளே பாய்   என்பது   சினிமா துறை யில்   இரு க்கும்   பலரும்   கூ றி   வரு கிறார்க ள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.