மங் காத்தா பட நடி கரும் சிம்பு வின் நண்ப ருமான நடிகர் மகத் தின் பலரும் பார்த் திராத திருமண புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகரா க   இருப்ப வர்   தான்  நடிகர்   மகத்  .  இவர் தமிழ் மட்டுமின்றி  தெலு ங்கு   மற்றும்  சில   ஹிந்தி  படங்க ளிலும்   நடித் திருக்கி றார் .  இவர்  மங்காத்தா   திரைப்ப டத்தில்  நடித் த   பின்பு   தான்   பெரிய   அளவி ற்கு   பிரபல மானார்.

 

 

அதை தொடர்ந்து   விஜய் யுடன்  ஜில்லா   திரைப்ப டத்தில்   அவரு க்கு   தம் பியாக   நடித்திருந் தா ர் .    அதன் பின்   இவருக் கு   சரிவர  பட   வாய் ப்புகள்   அமை யவில்லை  . இவர்   நடிகர்   சிம்பு வின்   நெருங் கிய   நண்ப ர் .

 

 

முதலில்   வல்லவ ன்   திரைப்ப டத்தில்  தா ன்  சி றிய  கதா   பாத் திரத்தில்   நடித்திரு ந்தார்  .  அதை தொடர்ந்து   காளை   திரைப் படத்தில்   நடி த்து   அதன் பின்பு   மங்காத்தா ,  ஜில்லா   பட ங்களி ல்   நடித்தா ர் .

 

 

அதை   தொ டர்ந்து    சென் னை   28   இரண் டாம்   பாகம்  ,  சிம்பு வின்   AAA ,   வந்தா ராஜாவா  தான்   வ ருவேன் ,   மாநாடு   ,   மகா   போன்ற பல  சிம்பு  படங்க ளில்   இவர் அவருடன்   நடித்திரு க்கிறா ர் .   தற்போது  இவ ர்   நடிப்பில்   இரண்டு   பட ங்கள்   வெளி யா க   இருக் கிறது.

 

 

இவர்   பிரச் சி   மிஸ்ரா  என்ற   மாடலை   காதலி த்து    2019 ஆம் ஆண்டு   நிச்சயம் செய்து    2020 ஆம் ஆண்டு   பிப்ரவரி மாதம்   திரும ணம்   செய்து   கொண்ட னர்.   சிம் பிளாக   உறவி னர்கள்   மத்தியி ல்   திரும ணம்   செய்து கொண்ட   இந்த ஜோடி யின்   பலரும்    பார்த் திராத   திருமண   புகைப் படங்கள் 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.