கமல் ஹாசன் தயாரி ப்பில் நடிக்க மறுத்த விஜய் .!! லியோ படத்தை தோல்வி படமாக மாற்ற கமல் போடும் திட்டம் .!! சரியான நேரம் பார் த்து பலி வா ங்கிய கமல்.!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிகர் விஜய் .   இவர் தற்போது   லியோ    திரைப்ப டத்தில்   நடி த்து    வருகி றார்  .  இந்த படத்தை   லோகேஷ்   கனக ராஜ்   இயக் கி   வருகி றார்  .  படத்தின்   படப்பிடிப் பு   காஷ்மீ ரில்   விறுவிறுப் பாக   நடந்து  வருகி  றது.

 

 

மேலும்  இந்த   படத் தில்   அர்ஜுன் ,   மன்சூர்   அலி கான் ,    திரிஷா   போன்ற பல  முன் னணி   நட்சத்திர ங்கள்   நடித் து   வருகி றார்கள் .   படத்தின் மீது   பெரிய   எ திர்பா ர்ப்பு   இருக் கிறது  .  இந்த  திரை ப்படம்  வருகிற   அக் டோபர்  மாதம்   வெளியா கும்   என பட குழு   அதிகாரப்பூர் வமாக   அறி வித்தது.

 

 

lc u  வில்   இணையுமா    என ஒரு கேள்வி   எழு ந்தது .   அதேபோல்   கமலும்    விஜய் இடம்    தன்   தயாரி ப்பில்   ஒரு   படத் தை   நடித்து க்   கொடுக் குமாறு   அணுகி இருக்கி றார் .  ஆனால் விஜய்   அத ற்கு   மறு த்து   விட்டா ராம்  .  இதனால்   லியோ வில் கமல்   நடிக்க   மாட் டார்   என் றும்    சொல்ல ப் பட்டது.

 

 

அதே போல்   தற்போது   தன்  ப டத்தில்   விஜய்   நடிக்கா ததால்   லியோ   படத் தை   தோல்வி   பட மாக   மாற்ற   கமல்   திட்டம்   திட்டி   வருவ தாக   சொல்ல ப்படுகி றது.   அதாவது   இந்த   திரைப்ப டம்   அக்டோ பர்   மாதம்   வெளி யாக   இரு க்கிறது .

 

 

படம்   வெளி யாகி   அடுத்த   இ ரு  வாரங்களி லேயே   கமல்ஹா சனின்  இந்தி யன்  2   திரைப்ப டத்தை   வெளி யிட   க மல்   திட்ட மிட்டு   இ  ருக்கிறா ராம் .   இத னால்    பெரிய   நெரு க்கடி   ஏ ற்பட்டு   இருக் கிறது .   இதனால்   விஜய்   படத் தின்   வசூலும்  குறை வதற்கு   வாய்ப் புகள்   உண்டு  .

 

 

அதனால்  கமல்   நேரம்   பார்த்து   பழிவா ங்க   இருக்கிறா ர்  எனவும்   பலரும் பேசி வருகி றார்கள்  .  இது   தற்போது   இணைய த்தில்   பரவி   பல ரும்   தங்க ளது   கருத்துக் களை   கூறி   வருகி ன்றனர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.