மேடை யில் வாடி போடி என அழைத்த இயக் குனர் மிஷ்கின் .!! மிஷ்கின் படத்தில் தாரா ளமாய் கவ ர்ச்சி காட் டும் நடிகை. !! கோடி யில் சம்பளம் கொடுக்கும் மிஸ் கின் .!! இருவருக்கும் நடுவில் என்ன தான் நடக் குது.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்  பிரபல   இயக்கு னராக  இருப்ப வர்   தான்   மிஸ்கி ன் .  இவர் தற்போது  தளபதி  விஜய் நடிப்பில்   உருவாகி வரும் லியோ  திரைப்பட த்தி ல்   முக்கிய   க தாபாத் திரத்தில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இவர்   மே டையில்   பிரபல நடி கையை   வாடி போடி என   அ ழைத்து   இருக் கிறார்.

 

 

மேலும் அவர்   கவ ர்ச்சி   காட்ட   அதிக  பணம்   வாங்கி   இருக்கி றார்   எ  ன்றெல்லா ம்   மேடையில்   பேசியிரு க்கிறார் .   இது தற்போது   இணைய த்தில்  பரப  ரப்பை   ஏற்படு த்தி   இருக்கி றது .   அந்த நடிகை வேறு   யாருமி ல்லை   நடிகை   ஆண்ட் ரியா தான்  .  இவர்  பிசாசு 2  திரைப் படத்தில்   நடித் திருக்கி றார்.

 

 

அதாவது  சமீபத்திய பேட்டி  ஒன்றில்  பே சிய   மிஸ்கின்   பிசாசு   திரைப்ப டம்   பற்றி ஆண்ட் ரியா   பற்றி யும்  பல   விஷயங் களை பேசி   இ  ருக்கிறார்  .  அப்போது பேசும்போது   ஆண்ட்ரி யாவை  அவள் இவள் என பேசி  இருக்கிறார் .   மேலும் நாங்கள் மிகவும்   நெருக்க மாக   பழகக்   கூடியவ ர்கள் .

 

 

ஆண்ட்ரி யாவும்  என்னை அவன் இவன்  என்று தான்   அழைப் பார் .  பிசாசு கதையை சொல்லு ம்போது   ஆண்ட்ரி யாவுக்கு   பிடித்து   விட்ட து  .  ஆனால்  படத் தில்  அதிக   அட ல்ட்  காட்சிகள்   இருப்பதால்  சம்பள த்தை   அதிகமா க   கேட் டார்  .  தாரா ளமாக   கவர்ச்சி   காட்டிய தற்கு    ஒரு  கோடி சம்பளம்   கொ டுத்தேன் .

 

 

நான்  பத்துக் கும்   மேற் பட்ட   படங்க ளை   இயக்கி   இருந்தா லும்   என்னை கவர் ந்தவர்   ஆண் ட்ரியா  தான்  .   மேலும்   மென்மை யான   குணம்   உடை யவர்  .  மீண்டும்   அவருடன்   இணை ந்து   பணியா ற்ற   ஆசைப்படு கிறே ன்   எ ன்றெல்லா ம்  மேடையில்    பேசியி ருக்கி றார் . 

 

 

 

இதற்கு   முன் னரே    மிஸ்கின்   ஆண்ட்ரி யாவை   நிர்வா ணமாக   படத் தில்   காட்சிளை   உரு வாக்கி   அதை   பட த்தில்   இணைக் கவில் லை  .   தற் போது   இவர் இ வ்வாறு   புகழ் ந்து   இ ப்படி   பேசுவது    பல ருக்கு ம்   சற்று   சந்தே கத்தை   கொடுத்தி ருக்கி றது  .  இது   தற் போது   இணை யத் தில்  வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.