மற்ற விஷயங் களுக்கு ரூம் போடவா .? சரத்குமார் மகளிடமே அட்ஜஸ் ட்மெண்ட் கேட்ட பிரபலம். !! ஓபனாக பேசி ஷாக் கொடு த்த நடிகை.!!

0

சமீப  கால மாக   திரை துறை யில்   அதிகம்   அட்ஜஸ் ட்மென்ட்  பற்றி பல நடிகைக ளும்   பேச தொடங்கி   இருக்கி ன்றனர்  . இதில்   தற்போது   இணைந்திருப்ப வர்   தான் நடிகர்   சரத்கு மாரின்   மகள் வரலட்சுமி   சரத்கு மார்  .  இ வர் சமீபத்தில்   கொன் றால் பாவம்  என்ற படத்தில்   நடித்தி ருந்தா ர்.

 

இந்த  படத்தின்   பிரமோ ஷன்   நிகழ்ச் சியில்   அட்ஜஸ் ட்மென்ட்  பற்றி    வெளிப்படை யாக  பேசியிரு க்கிறார்  .   அதாவது கன க்ட்    பட    ப்ரோமோ ஷன்   ச மயத்தில்    நடிகை   நயன்தா ரா   தனக்கு   நே ர்ந்த   அட்ஜஸ்ட்மெ ண்ட்   பற்றி   கூறியிரு ந்தார் .  இது   பலரு க்கும்   அ திர்ச்சியை   கொடுத் திருந் தது.

 

 

இந்த  நிலையில்  வரலட்சுமி   இது பற்றி   கூறியிருக் கிறார்.   அதாவது இவர் சன் டிவி மற்றும்  ஜெயா டிவி யில்   நிகழ் சிகளை  சில   ஆண்டுக ளுக்கு  முன்பாக நடத்தி வந்தார் .   அப்போது தனியார்   ரியாலி ட்டி   ஷோ   ஒன்றை  நடத்து வதற்கு  இவரிடம் ஒரு நபர்   பேச்சுவா ர்த்தை   நடத்தி   இருக்கிறா ர்.

 

 

 

பின்  நிகழ் ச்சி   பற்றியு ம்   ச ம்பளம் பற்றியும்   பேசி விட்டு   கடைசியாக மற்ற விஷயங்க ளுக்கு   ரூம் போடவா  என என்னிடம்   கேட் டார்  .  நான் ஷாக் ஆகி   அந்த நபரை   உடனே   வெளி யே  துரத்தி   விட்டே ன்  என்று   கூறியிரு க்கிறார்  . எவ்வளவு பின் புறம்   இருக் கும்   என்னி டமே   கேட் கிறான்.

 

 

 

அப்படி   என்றா ல்  இளம்   நடிகை களின்   நிலை  என்ன என  நான் ஷாக் ஆகிவிட் டேன்  என்று இவர்   கூறியிருக் கிறார்  .  இ வர் கூறியிருப்பது   தற் போது   திரைத் துறையில்   மேலும்   பரபரப் பு   ஏ ற்படுத்தி   இருக் கிறது.

 

 

ஏனென் றால்  பி ரபல   நடிகர் சரத்கு மாரின்  மகளு க்கு   இந்த  நிலையா  என தற் போது   பலரும் ஷாக்   ஆகியி ருக்கிறா ர்  .  இது   தற்போது   இணையத் தில்   வைரலாக   பேச ப்பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.