பிரபல தமிழ் நடிகர் ஜீவா வின் பலரும் பார் த்திராத திருமண புகைப் படங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகராக   இருப்ப வர்   தான் ஜீவா  . இவர் தமிழ்,  மலை யாளம்  ,  ஹிந்தி என   அனை த்து   மொழிகளி லு ம்   நடித்திரு க்கிறா ர் .  1991 ஆம்   ஆண்டு   குழந்தை   நட்சத்தி ரமாக   தமிழ்   சினி மாவில்   அறிமு கம்   ஆனார்.

 

 

இவரு டைய   தந்தை தான் பிரபல   தயாரிப்பா ளர்    ஆர் பி சவுத்ரி .  அதனால் இவர் எளிதில்    சினி மாவு க்கு   வந்து   விட் டார்  . பின்   தித்திக் குதே ,   ராம் போன்ற   படங் களில்   நடித் தார்  .   ராம்   படத்தி ல்   இவருடை ய    ந  டிப்பு    பெரிய   அளவில்   பாரா ட்டப்ப ட்டது.

 

 

பின்  டிஷ் யூம்  ,  க ற்றது   த மிழ் ,   தெனா வட்டு  ,  சிவா மனசுல சக்தி  ,  பாஸ் என்கிற பாஸ்க ரன் ,   ரௌத்தி ரம் ,   நண் பன்  ,  முக மூடி  ,  நீதான் என்   பொன்வ சந்தம்   என   தொ டர்ந்து   வெற் றி   திரைப்ப டங்க ளை   கொடுத் து   வந் தார்  . ஆனால்  அதன்பின்   ஆக்சன்  ப க்கம்   செ ன்றார் .

 

 

பின்   போ க்கிரி   ராஜா ,   கலகல ப்பு  2  ,  கொரி ல்லா   என  தோல்வி  படங் களை    கொ டுத்து   வருகிறா ர் .  கடை சியாக   வரலா று   முக்கி யம்   படத் தில்   நடித் திருந்தார்.    அந்த   படமும்   வெற்றி  பெறவி ல்லை . 

 

 

இவர் 2007 ஆம் ஆண்டு  சுப்ரி யா   என்பவரை   திருமணம் செய்து   கொண் டார்.  இவர் களுக்கு   ஸ் பா ர்க்ஷா  என்ற மகனும்   இருக்கி றார்  . மிகவும்   பிரமாண் டமாக   நடந்த  இவரு க்கு   திரு மண   புகைப்பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.