ஜோதிகா விற்கு தொட ர்ந்து காதல் தொல்லை கொடு த்து வந்த வாரிசு நடிகர் .!! நெரு ங்க கூட விடாமல் பார்த் துக் கொண்ட சூர்யா.!! சர்ச்சை களில் சிக்காம தப் பித்த ஜோதிகா .!! எந்த நடிகர் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்  சினி மாவின்   பிரபல  நடிகை யாக   இருந் தவர்  தான் நடிகை  ஜோதிகா.   இவர் நடிகர்  சூர்யா வை  2006 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார்   .திருமணத் திற்கு  பிறகு  ஜோதிகா   படங்க ளில்   நடிக் காமல்   இரு ந்தார் .  ஆனால்  அதன்  பின் முக்கி யமான  சில   படங்க ளில்   மட்டும்   நடித் து   வருகி றார்.

 

 

ஜோதிகா  சூர்யா வை   காதலிக்க   ஆர ம்பித்ததி லிருந் து   ஜோதிகா   ஒரு   படத் தில் நடிக்க   வேண் டும்   என் றால்   சூர்யா அனுமதி   கொ டுக்க   வேண் டுமாம்.  ஜோதிகா வுக்கு  வரும்   கதைக ளை   அலசி ஆராய்ந்த பிறகு தான்   சூர்யா   சம் மதம்   தெரிவி ப்பாராம்.

 

 

இத னால்  தான் ஜோதிகா அந்த   சமயத் தில்   இருந்து எந்த   சர்ச்சை யிலும்  சிக்காமல்   இருந்து   வந்திருக் கிறார்  . இந்த சமயத்தில்  தான் ஒரே ஒரு படம்   மட் டும்   சூர்யா வின்   கையை மீறி   இருக் கிறது .  அந்த படம் தான் மன்மதன்  . இந்த படத்தில் சிம்பு வுக்கு   ஜோ டியாக   ஜோ திகா   நடித் திருப் பார்.

 

 

இது  அப்போ தே   சூர்யா வுக்கு   பிடிக்க வில்லை யாம் .   ஒப்புக் கொண்ட தால்  வேறு வழியில் லாமல்   ஜோதி காவே   நடிக் க   சொல்லி   இருக்கி றார் .  மேலும் அந்த படபிடிப்பு   சமய த்தில்   ஜோதிகா வுடன்   சூர்யா வும்   தினமும்   படப்பிடி ப்புக்கு   செல் வார்  . சிம்பு வை   சூட் டிங்   இல்லா த   சமயத் திலும்   நெருங்க  மாட் டாராம்.

 

எந்த   பிரச்ச னையும்   இல்லா மல்   ஷூட் டிங்   முடிந் தவுடன்   ஜோதி காவை அழைத்து   வந்து  விடுவா ராம்  .  இந்த படத்தின் போது   சிம்பு  ஜோதி காவை     காதலித்து   வந்த தாகவும்   செய் திகள்   பரவி யது  . அ தன்பின்   வல்ல வன்  திரைப்பட த்தில்   நயன்தா ராவை   கா தலித் தார்.

 

 

இத னால்  தான் ஜோதிகா   அன்றி லிருந்து   எந் த   சர்ச்சை யிலும்   சிக்கா மல்   இருந்து   வந்தார்   என்பது  குறிப்பிடத் தக்கது .   சிம்பு வுடன்   இருந்து  ஜோதி காவை   காப்பாற்ற  தான்  சூர்யா  இ ப்படி   செய் தார்  என்று   சொல்லப் படுகி றது .  இந்த   தகவ ல்   தற்போது   இணை யத்தில்   பரவி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.