அஜித் படத் தில் நடிக்க ஆசை ப்பட்ட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி .!! வீடு தேடி வாய்ப்பு கொடுத்த ரஜினி யை நிராக ரித்த இயக் குனர்.!! அதுவும் அந்த மொக்க படமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப்பர் ஸ்டார்   ரஜினி காந் த்   தற்போது   ஜெயிலர்   திரைப் படத்தில்   நடி த்து   வரு கிறார் .  இதை   அடு த்து  ரஜினி  ஜெய் பீம்   இயக் குனர்   ஞானவேல்   இயக்க த்தில்   புதிய   திரைப் படத்தில்   நடிக் க   இருக்கி றார்.

 

 

இந்த  நிலையில்   தமிழ் சினிமா பல  இயக்குனர்கள்    ரஜினியை  வைத்து ஒரு படத்தை   இயக்க வேண்டும் என   ஆசைப் படுகின் றனர்  .  அதற் காக  காத்துக் கொண் டிருக் கின்ற னர்  . இந்த நிலையில்  ஒரு  பி ரபல   இயக்குன ரை   வீட் டிற்கு  அழைத்து   வாய் ப்பு   கொடுத்தி ருக்கி றார்  ரஜினி.

 

 

ஆனால் அவர்  அந்த   வாய் ப்பை   மறுத்துவி ட்டாராம்  . அந்த இயக்குனர் வேறு யாரும் இல்லை  இயக் குனர்   லிங்குசா மி  தான் .  இவர்  ஆனந் தம்  என் னும்  குடும்ப படத்தை  இயக் கி   அ றிமுக மானார்  . தொட ர்ந்து   ஹிட்   படங்க ளை   கொடு த்து   வந்தவர்  நடி கர்   மாதவ னை   வை த்து   இயக் கிய   படம்   தான் ரன்.

 

 

இந்த படம்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது .  அந்த சமயத்தில் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்   இவரை வீட்டிற்கு அழைத்து  பாராட்டி னா ராம்  . மேலும்    கதை இருக்கிறதா என கேட்டு   இருக்கி றார்  . அதற்கு  அவர்   அஜித்தி ன்   ஜி   க தையை சொல்லி   இருக் கிறார்  .

 

 

இந்த கதையில்   நான் நடித்தால்   சரியாக இருக்குமா என கேட்க   அந்த   படத் தில்    நாயகன்   கல்லூரி   மாணவன் என்று   கூறியிரு க்கி றார்  .    அதற்கு ரஜினி அதனை நிறுவன மாக   மாற்றி   விடு ங்கள்   நான் படத்தில்   நடிக் கிறேன்   என கூறி  இருக் கிறார்  .

 

 

அதற்கு    லிங்குசாமி   மறுத்து விட்டா ராம்  .   அரசிய ல்   இல் லாமல்   வேறு படம் பண்ண லாம்  என   கூறி விட்டு   வந்து   வி ட்டாரா ம் .  ஆனால்   அதன் பின்   அஜித் திரிஷா   இணைந்து   நடித் த   ஜீ   திரை ப்படம்   மிகப்பெ ரிய    தோல்வி   படமாக   அமைந் தது   என்பது   குறிப்பி டத்த க்கது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.