ஆஸ் கார் விரு தை தட்டி தூக் கிய ஆர் ஆர் ஆர் .!! பொன் னியின் செல் வனால் ஏமா ந்து போன மணி ரத்னம் .!! இப்போ புலம்பி என்ன பண்றது .!! எத னால் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்  சினிமாவி ன்   பிரபல இயக்குனர் தான் மணிரத் னம்  .  இவர் பொன்னியின் செல்வன் என   வரலா ற்று   சிறப்பு மிக்க   திரைப்படத்தை எடுத்தார் .     முதல் பாகம் கடந்த  ஆண்டு   செப் டம்பர்   மாதம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது  . மேலும்  500   கோடி  வசூல்   செய்து   வெற் றி  பெற்றது.

 

 

இந்த நிலை யில்   தற்போது அடுத்த மாதம் என் இரண்டாம் பாகம்   வெளியாக   இருக் கிறது  .  ஆனால்   இரண் டாம்   பாகத் திற்கு   எதிர்பார்ப்பு   மக்களிட த்தில்   சு த்தமாக   இல்லை .   இது பட    குழுவி ற்கு   பெரும்   அதிர்ச்சி யை   கொடுத் து   இருக்கி றது .  இந்த   நிலை யில்   இன்று   ஆ ஸ்கர்   விரு து   வழங் கும்   விழா    நடை பெற்றது .

 

 

இதில்   ராஜ மௌலி யின்    ஆர் ஆர் ஆர்    படத்தி ற்காக   சிறந்த   பாடல்   என்று  நாட்டு நாட்டு   பாடலுக் காக   ஆஸ் கர்   விருது   வழங் கப் பட்டு   இருக்கி றது .  இது   இந்திய   சினிமா வுக்கு   புது   அ ங்கீகாரமா க   அமைந் திருக்கிறது .  இப்படி   ராஜ மௌலி பட பாடல்   ஆஸ் கர்   விரு தை   வா ங்கி   இருக் கிறது.

 

 

அத னால்   மணிரத் னம்   தற்போ து   என்ன செய்வது என்று   தெரி யாமல்   இருக்கி றாராம்.     கார ணம்   பொன் னியின்   செல் வன்   கன்னட   திரை ப்ப  ட   விழாவில்   பல விருதுகளை   வாங் கியது  . அதைத்   தொடர் ந்து  ஹாங் காங்   நடை பெற்ற   16வது ஆசிய  திரைப் பட   விழா   போட் டியில்  ஆறு    பிரி வில்    பரிந் துரை   செ ய்தார்.

 

 

சிறந்த  படம் ,   சிறந்த  இசை  ,  சி றந்த  ஒலிப் பதிவு ,   எடி ட்டிங் ,   கலை  வடிவ மைப்பு,   ஆடை   அமை ப்பு   என   ஆறு பிரிவில்   படத் தை   ப  ரிந்துரை   செய்தி ருந்தார்.  குறை ந்தது   இரண் டு  விருது தாவது   கிடை க்கும்  என   எதிர்பா ர்த்து   இரு ந் தார்.   ஆனால் படத் திற்கு  ஒரு   விருது கூட   கிடைக் கவில்லை யாம்.

 

 

இது  மணி ரத்ன த்துக்கு   பெரும்   ஏமாற்ற த்தை   கொடுத் திருக்கி றது .  மேலும் இரண் டாம்   பாகம்   வெளி யாக   இ ருப்பதால்  சற்று பயத்தில் தான்   இருக்கி றாரா ம் மணிரத் னம்  .  இந்த தகவல்   த ற்போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   வ ருகிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.