பலரும் பார்த் திடாத இசை யமை ப்பாளர் ஹிப் ஹாப் ஆதி யின் குடும்ப புகைப்ப டங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   இசைய மைப்பா ளர்   நடிக ராக   இருப் பவர்  தான் ஹிப் ஹாப் ஆதி .  இவர்   ராப்   பாடல் கள்  மூலம்   பிரபலமா னார்  .  படத்தி ன்  பாடல்  அல்லா மல்   கிளப்ல   மப்பு ல   என   ஆல் பம்   பாடல் மூலம்   பிரபல மான வர் இவர்.

 

 

பின்   பல ஹிட்   பாடங்க ளுக்கு   பிறகு   ஆம்பள   என்ற  திரைப்ப  டத்தின்  மூலம் இசையமை ப்பாள ராக   அறிமுக மானா ர்  .  பின்  அனிருத் இசைய மைத்த  எதிர்நீ ச்சல்   படத்தில் இவர் பாடல்   பெரி தும்   பிரப லமானது.

 

 

அதன் பின்  அனிருத்  பாடல் களில்   சில   வரிக ளை   பாடியி ருக் கிறார்  . அதன் பின்னர்  அரண் மனை  2  , கதகளி  ,  கத்திச்ச ண்டை ,   கவன்  , இமை க்கா  நொடிகள் தொடர்ந்து   படங்களு க்கு   இசைய மைக்க   தொட ங்கி னார்.

 

 

2017 ஆம்  ஆண்டு தனது   கதை யை   பட மாக   இயக் கி   அதில் நடித்து    வெற்றியும்   கண் டார் .   அதன் பின் நட்பே   துணை  ,  நான் சிரித் தால்   என  தொடர்ந்து படங் களை   நடித்து   வருகி றார்  .  தற் போது   வீரன்  ,  பிடி   சார்  என   அடுத் தடுத்த   படங்கள்   வெளி யாக   இ ருக்கி றது.

 

 

இவர்  2017  ஆம் ஆண்டு  லட்ச யா   என்பவரை   திருப்ப தியில்   திரும ண ம்   செய்து கொண் டார் .  மேலும் தற்போது வரை  மனை வியை   வெளி    உலகத் திற்கு   அதிகம்   காட் டாமல்   தான் நடந்து   வருகி றார் .  பலரும்  பார்த்தி ராத   அவ ரது   குடும்ப   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.