40 வருட ங்களாக ஒரே ஒரு இயக் குனரை மட்டு ம் ஒதுக்கி வைத்தி ருக்கும் நடிகை மீனா.!! அவர் படங் களில் நடிக் காத தற்கு இப்படி ஒரு கார ணமா.?? ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!

0

தென் னிந்திய   சினி மாவில்  90  காலக  ட்டத்தி ல்   கொடி கட்டி   பறந் த   நடிகை தான் நடிகை மீனா .  இவர் அந்த   காலத் தில்   பல  இளைஞ ர்களின்   கனவு   கன்னி யாகவும் இருந்து   வந் தார் .   குழந் தை   நட்சத்தி ரமா க   அறிமுக மானார்   இவர்.

 

 

பின்  ரஜினி  ,  கமல்  ,  பிரபு ,   ராஜ் கிரன் ,   முரளி ,  விஜய்  ,  அஜித் என   அ னைத்து   முன்னணி   நடிகர்கள் படத்தில் இவர் ஜோடியாக நடித்து விட்டார்  . அதன் பின்  திரு மணம்   செய்து கொண்டு செட்டில் ஆனவர்   பின்   படங்க ளை    நடிப் பதை   நிறுத்தி விட்டார்.

 

 

அதன் பின்  அக்கா  ,  அண்ணி   கதாபாத்தி ரங்க ளில்  நடித்து   வந்தார்.   சமீப காலமாக இவருக்கு அந்த பட   வாய் ப்புக ளும்   அமைய வில்லை .   சில தொலைக்காட்சி   நிகழ்ச்சி களில்   நடுவ ராக   இருந் து   வருகி றார் .

 

 

இந்த நிலையில் இவர்   சினி மாவில்  அறிமு க ம்   ஆகி   40   ஆண்டு கள்   நிறைவா னதை   முன் னிட்டு   ஒரு பெரிய விழா நடந்தது  . அதை தொடர்ந்து  பல   போட்டி களில்   கலந்து   கொண்டிரு க் கிறார்  . இவர் இந்த  நிலையில் இவரை நடிகை சுகாசினி  பேட்டி   ஒ ன்று  எடுத்திரு ந்தா ர்.

 

 

அதாவது  இவர்   அறிமு கமான திலி ருந்து   தற்போது வரை  பல  முன்  னணி  இயக்கு னர்கள்  பட த்தில்   பணியா ற்றி   விட்டா ர்  . ஆனால் ஒரே ஒரு இயக்குனர் மட்டும் இவர் 40  வருடங் களாக   தவிர் த்து  வ ந்திருக் கிறார் .   அந்த  இயக்குனர் வேறு யாரும் இல்லை   பிரம்மா ண்ட   இயக்கு னர்   சங்கர்  தான்  .

 

 

அதாவது  இவர்   பிஸியா க   நடித்த   சமய த்தில்  சங்க ர்   பட   வாய் ப்பு   வந்திருக் கிறது  . அதனால்   அவர் படத்தில் நடிக்க   முடி யாமல்   போய்வி ட்டதா ம் .  இரண் டு   சங்கர்  படங் களில்    இவ ரால்   நடிக்க  முடியவி  ல்லை .  இப்படி  இன்றுவ ரை   இயக்குனர்  சங் கர்   ப  டங்களில்    மீனா   நடி த்தது   கிடை யாது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.