உனக் கெல்லாம் நடி ப்பே வராதா.? ஷூட் டிங் ஸ்பாட் டிலேயே தனுஷை ஓங்கி அறை ந்த இயக் குனர் .!! பல வரு டங்களு க்குப் பிறகு வெளி யான அதி ர்ச்சி தகவல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகர் தனுஷ்  .  இவர் தற்போது கேப் டன்   மில் லர்  திரைப்படத்தில்   பிஸி யாக   நடித்து   வரு கிறார்  .  இவர் நடிப்பில்   கடைசி யாக   வெளியான   திரை ப்படம்  தான்  வாத்தி  .  இந்த   திரை ப்படம்   தமிழ் ,  தெலுங்கு இரண்டு   மொழி களில்   வெளி யானது’ .

 

 

மே லும்   கிட்டத்தட்ட   100 கோடி வசூல்    செய்து   சாதனை  படைத் தது . இந்த சமயத்தில்   கே ப்டன்  மில்லர்    திரைப் படமும்   பிரம்மாண் டமா க   உருவாகி வருகிறது .   இந்த நிலையில்   தனுஷ் தற்போது   பி ரபல   நடி கராக   இருந்தாலும் ஆரம்ப த்தில்   இவர் பல   அவமான ங்களை சந்தி த்து   வந்தவர் தான்.

 

 

அந்த   வ கையில்   இவர் ஆரம்பத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது சரியாக நடிக்க வில்லை   என ஒரு   இ  யக்குனர்  இவரை   சூட்டிங்   ஸ்பாட்டி லேயே   ஓங்கி அறை ந்திருக் கிறார் .   அந்த இயக்குனர் வேறு யாரும் இல்லை   இயக் குனர்   செல்வரா கவன் தான்.

 

 

இவர்   தனு ஷின்   அண்ண ன்.   இவர்தான் தனுஷை   அறிமுக ப்படுத் தினார்  . இந்த நிலையில்  முதல் படமான காதல் கொண்டேன் படத்தில் தனுஷ்   நடி க்கும்   பொழுது 17 வயது   தானா ம் .   அந்த வயதில் அவ்வளவு   முக்கிய மான   கதா பாத்திர த்தை   நடித்தி ரு ப்பார் .  

 

 

தனுஷ்   நடிக்கும் போது இதை எப்படி நடிக்க வேண்டும் எத்தனை முறை கண் சிமி ட்ட   வேண் டும்   என்றெ ல்லாம்   செல்வா   கற்றுக்   கொடு ப்பா ராம் .  அந்த சமயத்தில்   சோனியா   அகர் வால்   வீ ட்டிற்கு   போகும்  காட்சி யில்   தனுஷ்   சரியாக நடிக்கவி ல்லையாம்.

 

 

அத னால்   கோப மான   செல்வ ராகவன்  அவரை   பல ரின்   முன் னாள்   ஓங்கி   அறை ந்திருக் கிறார்  . அதன் மின்   இருவ ரையும்   சமாதா னப்படு த்தி   தான் அந்த காட் சியை   முடித்து   இருக் கின்ற னர் .   இந்த   தகவல்   பல   வருடங் களுக்கு  பிறகு   தற்போது   இணை யத்தில்  வை ரலாக   பேசப்ப ட்டு   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.