கண வரைப் பிரிய முடிவெ டுத்து விட்டேன் .!! விவா கரத்து செய்ய இருக்கி றேன்.!! பேட்டியில் கலங்கி யபடி பேசிய தொகுப் பாளனி அர்ச்சனா.!! வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே.!!

0

தமிழ்   திரை யுலகில்   தொகுப் பாளினி யாக   அறிமுக மான வர்தான்   அர்ச் சனா.  காமெடி டைம்   நிகழ்ச்சி   மூலம்  பிரபல மானார்  . அதன் பின் பல   முக்கிய   நிகழ்ச்சி களை   தொ குத்து   வழ ங்கி   இருக் கிறார்  . பின்   திருமணம்   செய்து   கொண்டு   சின்ன த்திரை   விட்டு   சி றிது   காலம்   ஒதுங் கி  இருந்  தார்.

 

 

பின் மீண்டும் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்க   தொடங் கினா ர் .  ஜீ தமிழில் பல்வேறு   நிகழ்ச்சிக ளை    தொகு த்து  வழ ங்கி   வந்தா ர்  .  குறிப் பாக   சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்தை   கூட பேட்டி   எடுத்தி ருந்தார் .  இவர்   இந் த   சமய த்தில்   மிகவும் பிரபல மாக   இ ருந்தார்.

 

 

அந்த   சமயத் தில்   தான் விஜய் டிவியில் பிக் பாஸ்   சீசன்  4 இல்   போட் டியா ளராக கலந்து கொண்டார் .   அதில் கலந்து கொண்டு   இருக்கின் ற   மொத் த   பெயரை யும்   கெடுத்துக்  கொண் டார்  .  அதன் பின் இவர் பல   சர்ச்சை களில்   சிக்கி பல அவப் பெயர் களை   வாங்கி   இ ருந்தார்.

 

 

தற் போது   வரை  கெட்  ட   பெய ரிலிரு ந்து    நீங்க   முடியாம ல்   இருந்து   வருகி றார்.  இவரும்  மேலும்   இதைப் பற்றி   எல்லா ம்   கவலை ப்படாமல்   அடுத் தடுத்த  விஷயங் களை   செய்து கொண்டு  தான்   இருக்கி றார் .  சில   நிகழ்ச்சி களை   தொகுத் து   வழங்கி   வருகி றார்.

 

 

இந்த நிலையில்   சமீபத்தி ய   பேட்டி ஒன்றில்   பே சியவர்   த னது   கண வரை   தான் விவா கரத்து   செய்ய   இருந்த தாகவும்   விவாகர த்துக்கு   அப் ளை   செய்தி ருந்ததா கவும்   கூறி கண்  கலங்கி   பேசி யிரு ந்தார்  .  இவர் வினித்  என்பவ ரை  காத லித்து  திரும ணம்  செய் து   இவர்களு க்கு  சாரா  எ ன்ற   ம களும்   இருக் கிறார்.

 

 

சமீப  காலமா க  அதிக கருத்து வேறுபாடு ஏற்ப ட்டு   சண்டை   வருவ தால்   கடந்த   மாதம்   விவாக ரத்து   செய்து விடலாம்  என  முடிவெ டுத் தேன் .  மகள் தான்   சமா தானம்   செய்து   இருக் கி றார்  . இதனை   பேட்டி யில்   கண்  கலங் கியபடி  பேசி   இருந் தா ர்  .  அந்த வீடியோ   தற் போது   வைர லா க   ஷேர்   செய் யப்ப ட்டு   வரு கிறது.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ssmusic Admin (@ssmusicofficial)

Leave A Reply

Your email address will not be published.