மணி மேகலை க்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.!! அதற்காக த் தான் வெளியே றினார் .! உண்மையை உடை த்த செஃப் தாமு.!!

0

விஜய்  டிவி யின்   பிரபல   நிகழ்ச்சி களில்   ஒன்று தான் குக் வித் கோமாளி  . இந்த நிகழ் ச்சிக்கு   மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டம்   இ ருக்கிறது .  இது மூன்று   சீசன் களை வெற்றிக ரமாக   நிறை வடை ந்து   தற்போ து   நான்காவது    சீசன்   தொ டங்கி   வெற்றிக ரமாக   ந டந்து   வருகி றது.

 

 

இந்த   சீசனும்    காமெடி க்கு   ப ஞ்சம்   இ ல் லாமல்   இ ருந்து   வரு கிறது  . இந்த   நிலை யில்   கடந்த சீசனில் கோமாளியாக இருந்த   பாலா இந்த   முறை இதில் பங்கு பெறவி ல்லை  .  மேலும்   சிவாங் கி   இந்த   முறை  குக் கா க   கலந்து   கொ ண்டார்.

 

 

இவர்க ளை   தொடர்ந்து   மணி மேகலை  இந்த நிகழ்ச்சியில் இனி தொடர   முடி யாது  என   இ ணையத்தில்   பதிவு   செய்தி ருந் தார்  . இது அந்த   சம யத்தில்  பெரும் வைர லாக   பேசப் பட்ட து .  அதற்கான காரணத்தை அவர் கூறவி ல்லை .  இதற்கு   பல வாறு பல   கார ணங்கள்   சொல்ல ப்பட் டு   வந்த து.

 

 

சேலம்  இந்த முடிவு பல   ரசிகர்க ளுக்கும்   வருத் தத்தை   தந் தது .  இந்த நிலையில் இந்த   நிகழ்ச் சியில்   முக்கிய   நடு வராக   இருப்ப வர்  தான்   செப் தாமு .  இவர் தற் போது   அதற் கான   கார ணத்தை   வெளிப் படையா க   கூறியி ருக்கி றார்.

 

 

அவர்   கூறி யது   மணி மேகலை   எனக்கு மகள் போன் றவர்  . அவர் நிகழ்ச்சியை விட்டு விலகியது   மிகவும் வருத் தம் .   அவரது   காமெ டியை   நான் மிஸ்  செய்கி றேன்.   அவர்   ஆங் கர்  போன்ற   விஷ யத்தில்  கவனம் செலுத்த இருக்கிறார் என நினைக் கிறேன்.

 

 

ஏனெ ன்றால்  அவரது   எதிர்கால மும்   மிகவும்   முக்கி யம்  . இதனால் தான் அதை நிகழ்ச் சியை   விட்டு   வெளியே றினார்   என   செஃப்   தாமு   தற்போது உண்மையை கூறியிரு க்கிறார் .  இது தற்போது   இணை யத்தி ல்   வைரல் ஆகிக்   கொண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.