பல ரும் பார்த் திராத 90ஸ் நடி கை நதியா வின் குடு ம்ப புகை ப்ப டங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருந்தவ ர்  தான்   நடிகை   நதியா .  இவர் 90   காலக ட்டத்தி ல்   கொடி கட்டி   பற ந்த   நடிகை களில்   ஒருவ ர் .   1 984   ஆம் ஆண்டு மலையாள   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   சினிமா   துறை க்கு   அறிமு கமா னார்.

 

 

1995  ஆம் ஆண்டு  பூவே   பூச்சூ டவா  என்ற   தமிழ்  பட த்தின்   மூலம்  தமிழ் சினிமா விற்கு   அறிமுக மானா ர் .  அதை   தொட ர்ந்து  பல   முன் னணி   நடிக ர்கள்   படத் தில்   இவர்  நடித்தி  ருக் கிறார்.

 

 

எம்  குமரன்  சன்  ஆப்   மகாலட்சு மி   திரைப்ப டத்தில்  ஜெயம்   ரவி க்கு   அம் மாவா க   நடித்தி ருந் தார் .  மேலும் தற்போது  பல   நடிகை கள்   வய தான   தோற்ற த்திற் கு   மாகி    இருந் தாலும்   இவர்   தற் போது  வரை   இளமை யாகவே   இருந் து   வருகி றார்.

 

 

இவருக் கென  ஒரு   ரசிக ர்  கூ ட்டம்   இரு ந்து     வருகி றது  . இவர்   கடைசி யாக   வாரி யர்   என்ற   தெலு ங்கு    படத் தில்   நடித் திருந்தா ர்  .  இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   இவரது   மகள் கள்   புகைப்ப டங் கள்     இணை யத்தில்   உலா   வந்து   கொண் டிருக் கிறது  .

 

 

இவர்  1988   ஆம் ஆண்டு   ஷிரிஷ்   என்ப வரை   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .  இவர்க ளுக்கு   இர ண்டு   மகள் கள்   இருக்கி ன்ற னர்   . தற் போது  மும்  பையில் இருந்து  கொ ண்டு   ப டங் களில்   நடித் து    வருகி றார் .    பல ரும்   பார்த்தி ராத   அவரது  குடு ம்ப   புகைப் படங் கள்   இதோ

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.