13 வய தில் 40 வயது நடி கருடன் ரொ மான்ஸ்.!! முதல் படத்தி லேயே இப்ப டியா .?? பிரபல நடிகை பகி ர்ந்த ஷாக் கிங் தகவல்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்   பிரபல   நடிகை யாக  இருப்பவ ர்  தான் நடிகை மீனா .  இவர் 90 கால   கட்ட த்தில்   கொடி கட்டி   பறந் த   நடிகை களில்   ஒருவர்  நெஞ்ச ங்கள்   என்ற  ப டத்தில்   குழந் தை   நட்சத்தி ரமாக   அறிமுக மான வர்    இவர்.

 

 

சிவாஜி ,   ரஜினி ,   விஜய காந்த்   என   முன் னணி   நடிக ர்கள்   ப டத்தில்  நடித் திருக் கிறார்  .   1990ல்   நாய கனே   என்ற   படத் தில்     12 வயதில்   கதாநா யகியாக   அறிமுக மானார் .   அதன் பின்   கஸ்தூ ரி  ராஜா   இயக்க த்தில்   ராஜ்கிர ன்   நடி த்த   படம் தான் எண்   ராசா வின்   மனசி லே .

 

 

 

அந்த   படத் தில்   13  வய தில்  நடித்து   பிரபல மா னார் .  இவர்   சமீபத் தில்  பேட்டி ஒன்று   கொடுத் திரு க்கி றார் .   அதில்   திரை யுலகி ல்   தான்  கடந்து வந்த பல விஷயங் களைப்   பற்றி   பேசியி ருக்கி றார்  . மே லும்  தற்போது அவர்  திரையு லகிற்கு   வந்து   40   ஆண் டுகள்   ஆகி விட்ட து  .

 

 

 

இதனால்   சமீப த்தில்   பெரிய   விழா  கூட   நடந் தது .   நான்  அமைதி யான  பெண்   அதிக மாக   பேச   மாட் டேன் .  அப்படி இருக்கு ம்போது   சோலை யம் மாள்  கதாபா த்திரம்   எனக்கு   எதுவு மே   தெரி யாது .   யார்   தயாரிப் பாளர் ,    நடி கர் என எனக்கு எந்த   தக வலும்   தெரி யாது .

 

 

 

 

 

அந்த   கதாபா த்திர த்தில்   நடி க்க   பல   நடிகைகள்  ம றுத் திருக்கி றார்க ள்.  ஆனால் அதன்பின் நான் அதில்   நடித் தேன் .  அப் போது  என க்கு  13   வயது   ராஜ்கிரனு க்கு   கிட்டத் தட்ட  40  வயது   இருக்கு ம்  .

 

 

ஆனால் நான்  அவருக் கு   ஜோடி யாக   அந்த  பட  த்தில்  நடித் திருந் தேன்  என  அந்த   படத் தின்    அனுப வங் களை  பற்றி இவர்   பேசியி ருக்கி றார்  . இவர் கூறியது   பலரு க்கும்   ஆச்ச ரியத் தை   கொடு த்திரு க்கிற து  . மேலும் இந்த   தகவ லும்   அந்த   வீடியோ வு ம்   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.