8 நாட்கள் என்னை நம்ப வைத்து ஏமாற் றியவர் வெற்றி மாறன் .!! மேடையில் உண் மையை போட்டு உடை த்த பிரப லம் .!! அதி ர்ச்சி யான ரசிக ர்கள்.??

0

தமிழ்   சினிமா வி ன்   பிரபல   இயக் குனர்   வெற்றிமா றன் .  இவர் தற்போது நடிகர் சூரியை வைத்து   விடுத லை   திரைப்பட த்தை   இ யக்கி   முடித் தார்  . இதன் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று   பிரமாண் டமாக   நட ந்து   முடி ந்தது.

 

 

விடு தலை    இரண்டு   பாகங்க ளாக   உருவா கி    முதல் பாகம் இந்த மாத   இறுதி யில்   வெளி யாக   இருக்கி றது  .  இந்த படத்தில்   விஜய்   சே துபதி ,   சூரி ,   கௌ தம்  மேனன் என பல   முன்ன ணி   நடிக ர்கள்   நடித்தி ருக்கின் றனர் .   டி ரைலரும்   வெளி யாகி    நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வரு கிறது.

 

 

இந்த   விழா வில்   பல   பி ரபலங்க ளும்   பேசியி ருந்த னர்.    குறி ப்பாக   இதில் விஜய் சேதுபதி   வெற்றி மாறன்  குறி  த்து  மேடை யில்   பேசி யிருந் தா ர் .  அதாவது அவர் சொன்னது   நடி கர்   சூரியின்   பே ச்சு   மிக வும்  சிறப்பாக   இரு ந் தது  . அவருடைய நடிப்பு   படத்தி ல்   சிறப்பாக   இருக் கிறது   என   குறிப் பிட்டு   இருந் தார்.

 

 

இந்த   படத் தில்   எட்டு நாட்கள் நடிக்க   வாருங் கள்   என  கூப் பிட்டு   போய் என்னை ஏமாற்றி யவர்   தான்   வெற்றி மாறன் .     மேலும்   நான் தான்   வடசெ ன்னை  திரைப்பட த்தில்   முதலில்   நடிக் க   வேண்டி யது.   ஆனா ல்   அந்த   வாய் ப்பை  தவற விட்டுவி ட்டேன் .

 

 

அதனால் அந்த படத்தை நான்   பார்க்கவி ல்லை .   மேலும் இந்த   படத் தில்   எட்டு நாட்கள் நடிக்க   வேண் டும்   என   அழை த்தார் .   எட்டு   நாட்க ளுமே   உடையை  அணிந்து    நடங்க ள்   உட்காரு ங்கள்   என   போட் டோ   ஷூட்   மட் டுமே   எடு த்தார்.  ஷூட் டிங்   முடிந்த   பின்பு தான்   தெரிஞ் சது  .

 

 

இவர் எட்டு   நாட் களில்   எனக்கு   ஆடி ஷன்   நடத்தி   இருக்கி றார் .   மி கவும்   பொறுப்பான   இயக்குன ர்   பணம்   சிறப் பாக  அமைந்தி  ருக்கி றது   என   வெற்றிமா றன்   நகைச்சு வையா க   கலா ய்த்து   இ ருந்தா ர்    விஜய் சேதுபதி .   இந்த படத்தின்   டிரைலர்   மற்று  ம்   பாடல் கள்   இணை யத் தில்   வைரலா க  இரு  ந்து   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.