இயக் குனர் நெல் சன் திலிப் கு மாரின் மனைவி மற் றும் மகனை பார் த்து உள் ளீர் களா.? பல ரும் பார் த்தி ராத அவ ரது கு டும்ப புகை ப்பட ங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல   இயக்குன ராக   இருப் பவர்  தான்   இய க்குனர்  நெல்சன்.   கோல மாவு   கோகிலா என்ற படத்தின் மூலம் இவர்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானார் .  ஆனால்   இதற்கு முன்பே  வே ட்டை   மன் னன்   என்ற படத்தை சிம்பு வைத்து   இயக் கியிருக் கிறார்.

 

 

ஆனால் படம்   பாதியி லேயே  டிராப் ஆகிவிட்டது  .  அதன் பின்   சிவகார்த் திகே யனை   வைத்து டாக்டர் படத்தை  இயக் கினார் இவர்  .  அது  அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற் றியை   கொடுத் தது.    அந்த படம் 100 கோடி   வசூ லை   குவி த்தது.

 

 

இதனால் அடுத்து தளபதி   விஜ யுடன்   இணை ந்தார்  .  இருவரும் இணைந்து பீஸ்ட் திரைப்ப டத்தை   வெளியி ட்ட னர்  .  ஆனால் பட  ம்   எதிர்பா ர்த்த   அளவு   வெற் றியை   கொடு க்க வில்லை  .  அதனா ல்   பலரும்   திட்டி   தீர்த் தனர்.

 

 

அந்த   சமய த்தில்   தான்   இவரு க்கு  சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியு டன்  பணிபு ரியும்  வாய்ப்பு   அமை ந்தது  .  தற்போது   ஜெயி லர்   திரைப் படத்தை   இயக் கி   வரு கிறார்.  இவர் இந்த  படத் தை   கட்டா யம்  வெற்றி   பட மாக   கொடு க்க   கடுமை யாக   உழை த்து   வருவதா க   சொல்லப் படுகிற து.

 

 

இந்த  நிலை யில்   பெரும்பா லு ம்   நெல்சன் பொது   விழாக்க ளுக்கு   தனது  மனைவி மற்றும்   குழந்தை யுடன்   வருவது   கிடை யாது .   மேலும் பலரும்   இவரது  மனை வியை   பார்த்தி ருக்க   மாட்டா ர்கள்  . பல ரும்   பார்த்தி ராத   நெல் சன்  திலீப் குமா ரின்   மனை வி   மற் றும்   மகனி ன்   புகைப் படம்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.