பிர பல கா மெடி நடி கர் கவுண் டம ணியின் மனை வி மற்றும் மகளை பா ர்த்து உள்ளீ ர்களா.?? பலரும் பார் த்திராத அவரது குடும்ப புகைப் படங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல காமெடி நடிகர் தான்   கவுண்டம ணி .  70 காலக ட்டத்தி ல் இருந்து இவர்   திரைப் படங்க ளை   ந டித்து   வருகி றார்  . கவுண்ட மணி   செ ந்தில்   காமெடி என்றால்   தற்போது வரை   அதற் கா ன   ரசிக ர்கள்   இருக் கிறா ர்கள் .

 

 

1964ஆம் ஆண்டு   சர்வ ர்  சுந்த  ரம்   படத் தின்   மூலம் நடிகராக   அறிமுக மா னார்.  இவர் அதன் பின் பல  முன்ன ணி   ந டிகர்கள்   படத் தில்   சிறுசிறு   கதாபா த்திர ங்கள்   நடித்து   பின் பிரபல   காமெ டி   நடி கராக   மாறி னார்.

 

 

மேலும்  ரஜினி  கமல் என  முன் னணி   நடிகர்க ள்   படத் தில்   இவர்  நடித்தி  ருக் கிறார்.  சினிமா வை   தாண்டி   நிஜ   வா ழ்க்கை யிலும்   இவரு டைய   நகைச்சு வையான   பேச்சு க்கு   பலரு ம்   ரசிகர் க ள்   இருந்து   வருகி ன்றனர்.

 

 

இவர்   கடைசி யாக  2016 ஆம் ஆண்டு   எனக் கு   வேறு   எங் கும்  கி ளைகள்   கிடை யாது   என்ற   திரைப்ப டத்தில்  கதாநாய  கனா க   நடித்திரு ந்தா ர்  .  தற் போது   நீண்ட வருடங் களுக் கு   பிறகு   மீண்டு ம்   ஒரு  பு திய   படத்தி ல்   கதாநா யக னாக   நடி த்து   வரு கிறார்.

 

 

இவர்  சாந்தி   என்பவ ரை   1963   ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார். இவர்க ளுக்கு   இரண் டு   மக ள்கள்   இருக்கி ன்ற னர் .    இது வரை   பல ரும்   பார் த்திராத   அவர து   குடும் ப   புகைப்பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.