தமிழ் சினிமாவின் பிரபல காமெடி நடிகராக இருக்கும் சதீஷின் மனை வியை பார்த்து உள்ளீ ர்களா.?? பலரும் பார்த்தி ராத அவரது குடும்ப பு கைப்ப டங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நகைச் சுவை   நடிக ராக   இருப் பவர்   தான் நடிகர் சதீஷ்.  ரஜினி ,  விஜய் என பல  முன் னணி   நடிகர்க ள்   படத்தில்   நடித் திருக் கிறார்.   2007 ஆம் ஆண்டு தமிழ்  பட த்தின்   மூலம்   ப லராலும்   கண்ட றியப்ப ட்டார்.

 

 

இவர் அதை தொடர்ந்து பல   திரைப்ப டங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார்  . குறிப்பாக எதிர்நீ ச்சல்  ,  மான் கரா த்தே,    க த்தி ,   ரெமோ     தி ரைப்பட ங்களில்   இவரது காமெடிகள் சிறப்பாக   அமைந்தி ருக் கும்.

 

 

மேலும்  தொட ர்ந்து   விஜய்   மற் றும்   சிவகார்த் திகே யன்   படங்களில் நடித்து தற் போது   முன்ன ணி   நடிகரா க   இருந்து   வரு கிறார் .  இவர் கடைசியாக வாரிசு திரைப்ப டத்தில்   கூட ஒரு சில   காட்சி களை   நடித்திரு ந்தார்  .

 

 

மேலும்  கடந்த  சில   ஆண்டுக ளிலேயே  50க் கும்   மேற்ப ட்ட   திரை ப்படங்க ளில்   நடித்து   விட் டார்  . இவர் கிரேசி மோகன் கூத் து   பட்ட றையில்   எட்டு   ஆண் டுகள்   நடிப்பு   பயி ன்று   இருக்கி றா ர் .  இவர் 2019 ஆம் ஆண்டு  சிந்து   எ ன்பவரை   திரு மணம்   செய்து   கொண் டார்.

 

 

இவரது   திரும ணத்தி ற்கு   பல   முன்ன ணி   பிரபலங் களும்   வந்து வாழ்த்து சொல்லி   சென் றனர்  . தற் போ து   இவருக்கு  ஒரு பெண்   குழந் தை   இருக்கி றது.  அவரின்  பெயர்   நிஹா ரிக்கா  . மேலும் பலரும்   பார்த் திராத   அ வரது   தி ருமண   புகைப்ப டங்கள்   இதோ 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.