பாக் கிய லட்சுமி சீரிய லில் இனி கோபி க்கு வேலை இல்லையா.? சீரியலை விட்டு வெளி யேறு கிறாரா.!! உண்மை இது தான்.!

0

விஜய்  டிவியி ல்   பிரபல மான   சீரியல் களில்   ஒன்று  தான்   பாக்கியலட் சுமி  . இத ற்க்கு மிகப்பெரிய ரசிகர்   கூட்ட மும்   இருக் கிறது .  முன் னர்   சீ ரியல்   நாயகன் கோபி   ராதிகா வை   ர  கசியமா க   காதலி த்து   வந்தார்.

 

 

தற் போது   திரும ணமே   செய் து   விட் டார் . இந்த   நிலை யில்   தான்  சமீபத்தில் நடிகர்  ரஞ்சித் இந்த  சீரிய லில்  எ ண்ட்ரி  கொடு த்தார்  . மேலும் இவர் தான் இனி இந்த சீரியலின்   கதாநா யக னாக   வரு வார்  என்றும்   கோபி வீடியோ  ஒன் றை  வெளி யிட்ட நி லையில்   ரசிகர் கள்  அ திர்ச்சி   அடை ந்திருக் கின்றனர்.

 

 

ஏனென் றால்   இந்த   சீரிய லில்   மூலம் பிரபலமான   கதாபா த்திரம்  கோபி  . ஆனால் அவர்   சீரிய லில்   நடிப் பாரா   என்ற  கேள் வியும்    ரசிகர் கள்   மத்தி யில் எழுந்தி ருக்கிறது .  மேலும் கோபிக்கு  இனி   காட் சிகள்   அதிகம்    இருக் காதா   என்றெல்லா ம் ரசிக ர்கள்  கேட்டு   வருகின்ற னர்.

 

 

இதில்   முக்கிய   பிரப லம்   ச மீபத்தில்   அப்படி யெல்லா ம்   ஒன்று ம்   கி டையாது.  கோபி க்கான   காட் சிகள்   வந்து கொண்டே   தான்   இ ருக்கும்  . அவர் ஒரு நல்ல நடிகர் .  ரஞ்சித் தின்   காட்சி கள்  வேறு   கோப் பியின்   காட் சிகள்   வேறு .

 

 

ஆனால்  இரண் டுமே   வரும் என்று   தற்போது   கூறி   இரு க்கிறா ர் . இது ரசிகர்க ளுக்கு   மகிழ்ச்சி யை   கொடுத் திரு க்கிறது .  இரு ந்தும்   புது   ஹீரோ வாக   வந்த தால்   கோபிக்  கு   சீரி யலில்  வேலை   குறைவு தான் என   ரசிக ர்கள்   பேசி   வருகி றார்கள்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.