நடி கர் வடி வேலுவை 20 ஆண்டுக ளுக்கு மேலாக ஒதுக்கி வரும் முன் னணி நடிக ர் .!! இருவ ருக்கும் இடை யே அப்படி என்ன தான் பிரச் சனை .!! பல ஆண் டுகள் கழி த்து வெளி யான உண்மை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பி ரபல   காமெ டி   நடிக ராக   இருப் பவர்  தான்   வடி வேலு.  இவரு டைய   காமெடி க்கு  பெரிய   ரசி கர்   கூட் டமே   இ ருக்கிறது .  இவர்   சில   பிரச்ச னைகளால்   படங்க ளில்   நடிக் காமல்   இரு ந்தார்  . அதன் பின்   தற் போது   நாய் சேகர்   ரிட்டன் ஸ்   என்ற   திரைப் படத்தி ல்   ஹீரோ வா க   நடித்தி ருந்தார்.

 

அதை   அடு த்து  த ற்போது   சந்தி ரமுகி 2 போன்ற   படங் களில்   காமெடி   கதாபா த்திர த்தில்   நடித் து   வருகி றார் .  இவர் தமிழ் சினிமா வின்  பல    முன்னணி   நடிகர்க ள்   படத்தி ல்   நடித் து   விட் டார் .  ஆனால்  இவ ரை  கட ந்த  20   ஆண்டு களாக   ஒரு   நடிக ர்   ஒதுக் கி   வைத் திருக்கி றார்.

 

 

அந்த  நடிக ர்  வேறு  யாருமி ல்லை  நடிகர்   அஜித்கு மார்  தான் .  நடிகர்  அ ஜித்   தமிழ் சினிமா வின்   பிரப ல   ந டிகராக   இ ருந்து   வருகி றார்  . அமராவ தி   படத் தின்  மூலம்   தமிழ்  சினிமா   கதாநா யக னாக   அறிமுக மா னார் .  இவர் அதன்பின் சில  திரைப் படங்க ளிலேயே   தனக் கான  ர சிகர்   கூட்ட த்தை   உருவா க்கி னார்.

 

 

இவ ருக்கு  மிகப்பெ ரிய  ரசிகர்   பட்டா ள மே   இருக்கி ற து .  இவர்  கட ந்த   22 ஆம் ஆண்டு ராஜா என்கிற   திரைப்பட த்தில்   நடிக ர்   வடி வேல்   உடன்  இணை  ந்து  நடித்திரு ந்தார் .  அந்த படத்தில்   இவர்களு டைய   காமெடி   சிறப் பாக  அமைந்தி ருந்தது  . ஆனா ல்   அதன்பி ன்  இவரை ஏன்   அஜித்   ஒதுக்கி  வைத் திருக்கி றார்.

 

 

அ தாவது   அந்த   படத் தில்   வடிவேலு   அஜித்தி ன்  மாமா   கதாபா த்திரத்தி ல்  நடித்தி ருப்பார்  . அதனால் அந்த படம் முழுக்க  அஜித் தை   வாடா  போடா  என்று தான் கூப் பிட்டு   இருக்கி றார்  .  ஷூட் டிங்   முடிந்த  பின் னும்   அதே   பாணி யில் தான் பேசியி ருக்கி றார் .  இது   அஜித்து க்கு   பிடிக்கவி ல்லை யாம்.

 

 

இதைப்  பற்றி   இயக்கு னரிடம்   கூ றியிருக்கி றார் .  அஜித்   வடிவே லுவுடன்   இது பற்றி கூற   இதற்கெ ல்லாம்   செவிசா ய்க்காம ல்   மீண்டும்   அஜி த்தை   அ வ்வா று   நடத் தியி ருக்கி றார்   வடி வேலு .  இத னால்  கருத்து  வேறு பாடு   ஏற்ப ட்டு   இருக் கிறது   . அத னால்  தான்  தற்போது வரை  இருவரு ம்  இணையா மல்   இருந்து வருகின் றனர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.