வெண் ணிலா கபடி குழு பட நடிகை சரண் யாவை ஞாப கம் இருக்கா.? குழ ந்தை குட்டி என செட்டில் ஆன நடிகை.!! பலரு ம் பார்த்தி ராத அவ ரது திரும ணம் மற்றும் குடும்ப பு கைப் படங்கள் உள்ளே.!!

0

விஜய்   நடி ப்பில்  வெளி யா ன   காதலு க்கு   மரியா தை   படத் தில்   குழந்தை  நட்சத்தி ரமாக   அறிமுக மான   நடிகை தான் நடிகை   சரண் யா  மோகன்  . அதன் பிறகு தனுஷ்   நடிப் பில்   வெளி யான   யாரடி நீ   மோ கினி   படத்தி ல்  நயன்தா ராவின்   தங்கை யா க   நடி த்து    பிரப லமா னார்.

 

 

சில   திரை ப்படங் க ளில்   மட்டு மே   நடித் து   இருந் தாலு ம்     பல   ரசிகர்க ளை   கவர்ந் தவர்   இவர் .   விஷ்ணு   விஷா ல்   நடிப் பில்    வெளியான   வெண் ணிலா கபடி க்குழு   திரைப் பட த்தின்   மூலம்    க  தாநாய கியா  க   அறிமுக மானா ர்.

 

 

 

அதன் பின்   தொடர்ச் சியாக   ஜெயம்  கொண் டான்  , வேலா யுதம்  போன்ற படங்க ளில்  முக்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   முன் னணி   ந டிகை யாக   மாறி னார்.  அந்த  சம யத்தில்   அரவி ந்த்   கிருஷ் ணன்   என்ற பல்   மருத்து வரை    திரு மணம்   செய்து   கொண் டு   செட்டி ல்   ஆகி விட்டா ர்.

 

 

 

தற் போது   குழந் தை   கண வர்  என   படங்க ளில்    நடிப்ப தை   தவி ர்த்து   வரு கிறார்.  இவரு க்கு   ஆனந் த்  ,  அன்ன பூர்ணா   என   இரண் டு   குழந் தைகள்   இருக் கின்ற னர். தற் போது   இணை யத் தில்    இவ ரது   குடும்ப   புகைப் படங்கள்   அதிகம் உலா வந்து கொண்டி ருக்கிற து.

 

 

 

தற் போதும்   இவரது  புகைப்பட  ங்களை   பார்க் கும்   ப லரு ம்   தற் போதும்  இவர்   இளமை யாக  தான்   இக்ருக்கி றார்    என   சொல்லி   வருகின் ற னர் .  இதுவ ரை   பலரும்   பா ர்த்தி ராத   இவ ரது    தி ருமண ம்   மற்று ம்   குடும்ப    புகைப்பட ங்கள்  இதோ

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.