இளம் நடிகை யை நம்ப வைத்து மோ சம் செய்த இயக் குனர் பாலா.!! சத்தமே இல்லாமல் கழட்டி விட்டு புதிய நடிகை யை தேடும் இயக் குனர் .!! திட்டி தீர்கும் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   இயக் குனராக   இருப்பவர்  தான்   இயக்கு னர்  பாலா.  இவரது   ப டங்களு க்கு   என தனி ரசிகர் கூட்டம்   இருக் கிறது  . ஆனால் இவர்  பெரிய இடை வேளைக் குப்   பிறகு நடிகர்   சூர்யா வை   வைத்து   வண ங்கான் என்ற   பட த்தை  இய க்கி   வந்தா ர்.

 

 

அதன்பின்   படப்பிடி ப்பும்   தொடங் கியது  . ஆனால் பாலா   மற் று ம்   சூர்யா இருவரு க்கும்   ஏற்ப ட்ட   கருத்து   வே றுபாடு   காரண மாக   சூர்யா அந்த படத்தில் இருந்து வில கி   விட் டார்  . இதனால் அந்த   பட த்தின்   நிலை என்ன என்ன   ரசி கர்கள்   கேள்வி   எழு ப்பி   வந்த னர்.

 

 

இந்த   நிலையி ல்   அந்த   படத் தில்   சூர்யா வுக்கு   ஜோடி யாக   கீர்த் தி   ஷெட் டியை   கமிட் செய்து   வைத் திரு ந்தார்   பாலா .   மே லும்   கீர்த் தி   செட் டி   தங்கியி ருக்கு ம்   இடத் தில்   ப க்கத் திலே யே   பாலா  தங்குவ தா லும்   மற்ற   நடிகர் களை   மற்ற  ஹோட் டல்களு க்கு   அனுப் புவதா கவும்   இவ ர்  மீ து  ஒரு   குற்ற ச்சாட் டு   வந் தது.

 

 

இந்த  நிலை யில்   சூர்யா   வில கியதால்   தற்போது அருண்   விஜ யை  வைத்து இவர் வணங் கான்    பட த்தை   இயக்க முடிவு செய்து   இருக் கிறா  ர் .  அதற் கான   அறிவி ப்பும்  சமீப த்தில்   வெளி யானது . இந்த நிலையில்   இந்த   படத் தில்   யார்  கதா நாயகி என பலரும் கேள்வி   வந்த னர்.

 

 

அத ற்கு  பதில்  அளிக்  கும்   வகை யில்   தற்போது இந்த படத்தில்   இரு ந்து   கீ ர்த்தி  ஷெட்டி  யும்   விலக் கப்பட்டி ருக்கி றார்  .  இந்த படத்தில்   அருண்  விஜய் க்கு  ஜோ டியாக   ரோ கிணி   பிரகா ஷ்   எனும்   இளம்  நடிகை  யை   பாலா புக் செய்து வைத்தி ரு க்கிறார்.

 

 

சூர்யா வை   தொ டர்ந்து   கீர்த் தி   ஷெட்டி யை யும்   ந ம்ப   வைத்து   ஏமா ற்றி  இருக் கிறார்   பாலா .   தமிழி ல்   அறிமு கமாக   பாலா வை   நம்பி  வந் த   கீர்த்தி  செட்டி யை தற் போது   ஏ மாற்றி   இரு க்கிறா ர்   இவர் .   இந்த   சம் பவம்   தற் போது   இணை யத்தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.