அது மட் டும் வெளியா னால் நான் காலி .!! எ வ்வளவு பணம் வே ணாலும் தரேன் .! தயா ரிப்பா ளரை கெஞ்சி வரும் பிரிய ங்கா மோகன் .!! எத னால் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மாவின்    பிர பல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   சிவகா ர்த்தி கேயன்.  இவரு டைய   மார்க் கெட்   உச்சத் தில்   இருக் கிறது .  அதனா ல்   பல  நடிகை  களும்   இவர்   படத்தி ல்   இவரு டன்   ஜோடி யாக   நடி க்க   வேண் டும்   என  ஆர் வம்   காட்டி வருகி றார் கள்.

 

 

இவ ருடன்   இரண்டு   படங்க ளை   ந டித்து   தற் போது   பிஸியா ன   நடிகை யாக  இரு ப்பவர்  தான்   பி ரியங் கா   மோக ன் .  இவன்   சிவகார் த்திகே யனுட ன்     டா க்டர் ,   டான் என   தொட ர்ந்து   இர ண்டு   படங்க ளில்   நடித் தார் .   தற் போது   தமிழ்   சினிமா வின்   தவிர்க் க   முடி யாத   நடி கையா க   மாறி விட் டார்.

 

 

இதனா ல்   இவரு க்கு   பட   வாய்ப் புகள்   குவிந் து   வரு கிறது  . சூர்யா வுடன்    எதற் கும்   துணிந் த வன் ,   தற் போது   கேப் டன்   மில் லர்   என   முன் னணி   நடி கர்கள்   பட த்தில்   இணை ந்து   நடித் து   வரு கிறா ர்  .   அதனா லை யே    இவ ருக்கு   கொ ஞ்சம்   தலை கனம்   ஏறி   இ ருப்பதா க    பேச்சு   அடிப ட்டு   வருகி றது.

 

 

இவர்  தற் போது   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ந்தா லும்   ஆரம் பத் தில்   சில   மொக்   கை   திரைப் படங் களை    நடித் தவ ர்   தான் .  அப்படி  இவர்   நடி த்து   ரிலீஸ்   ஆகா மல்   கிடப் பில்   கிட ந்த   ஒரு   பட த்தை   தயாரிப் பா ளர்   தற் போது   ரிலீ சாக   முயற்சி   செய்தி ருக்கி றார்  .

 

 

இதை   கேள் விப்பட் ட   இவர்   அந்த   தயா ரிப்பா ளரு க்கு   போன்   செ ய்து   அந்த  படத் தை   வெ ளியிட   வேண் டாம்  என   கெஞ் சி   இருக்கி றார்  .   அ தற்கு   எவ்வளவு பணம்   செலவா கும்   அதை   நானே   தருகிறே ன்   என்று   கூறி யிருக்கி றார் .   கார ணம்   படம்   வெளி யாகி   மொ க்கை   ஆ னால்   மார் கெட்   குறை யும்   என்ப தால்   தான் .

 

 

இது   தற் போது   பரப ரப்பா க   பேச ப்பட் டு   வரு கிறது  . இர ண்டு   படங் கள்   ஹிட் டான   உடன்   தற் போது   ஓவர்   ஆட்ட ம்   போடு கி றார்   என்றெ ல் லாம்   இவர் மீது    விமர் சனம்   இரு க்கி றது  .   ஏற்க னவே   சம்ப ள   விஷய த்தில்   ஓவர்   க றார்   காட்டு கிறார்   என்று   சொ ல்லப் பட்டது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.