சத்த மே இல்லா மல் நயன் தாரா சமந்தா இடத் தை காலி செய்யும் இளம் நடி கை .!! ரிலீசு க்கு தயா ராக இருக் கும் அறை டஜன் பட ங்கள்.!!

0

தென் னிந் திய   சினிமா வில்   நம் பர்   ஒன்   நடி கையா க   இருப் பவர்  நடி கை   நயன் தாரா .  இவரு க்கு   ச  மமாக   பார்க் கப் படும்   நடி கை   தான்   சம ந்தா  . இவர்க ள்   இருவ ரும்  தான்   தற் போது   முன் னணி   நடி  கைகளாக  வலம்   வந்து  கொண்டி ருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இவர்க ளுக் கு   பட   வாய்ப் புகள்   குவி ந்து   வந் தது  .   அதிக   சம்ப ளம்   வாங் கும்   நடிகைக ளி லும்   முதல்  இர ண்டு   இட த்தில்  இவ ர்கள்   தான்   இருக் கிறா ர்கள்  . இந்த   நிலை யில்   தான்   நடி கை   சமந் தாவிற் கு   அரிய  வகை   நோய்   தொ ற்று   ஏற்ப ட்டது  . அத னால்   இவர்   தீவிர   சிகிச் சையி ல்   இரு ந்து   வந் தார்.

 

 

அத னால்   அவரு க்கு   அந்த   சமய த்தில்   பட   வா ய்ப்பு கள்   இல் லாமல்   வாய்ப் புகளை யும்   தவிர்த் து   வந் தார்  . அதே போல்   ந யன்தா ரா   திரு மணத்தி ற்கு   பின்பு   தொ டர்ந் து   கஷ்ட ங்க ளை   சந் தித்து   வந்து  கொண்  டிரு க்கி றார் .  அ வருக் கான   பட   வாய் ப்புக ளும்   பறிக் கப்ப ட்டு   வருகிற து.

 

 

தற் போது  கூட  இரண் டு  பட   வாய்ப் புகள்  பறிக் கப் பட்டு    20 கோடி    ந ஷ்டமா கி   கவலை யி லிருந்து   வருகி றார் .  இந்த   சமயத் தில்   தான்   ஒரு   ந டிகை    சைல ன்டாக   முன் னேறி   வருகி றார்  . அவர்   சீரி யல்   மூல ம்   பிரபல மான    பிரி யா   பவா னி   சங் கர்  தான் .   ஆ ரம்ப த்தில்   இரண் டாம்   க தாநா யகியா க   இரு ந்து   வந்த வர்  இவர்.

 

 

தற் போது   முன்ன ணி   அந்த ஸ்தை  பெற் று   இருக் கி றார் .   டாப்   நடிக ர்கள்   படத்தி லும்   இவர்   நடி த்து   வருகி றார்  .  அடுத் து   ஒரு   மாதத் திலே யே   மூன் று   பட ங்கள்   இவருக் கு   வெளி யா க   உள்ள து  . ஜெய ம்  ரவி  யின்   அகி லன் ,   சிம்பு    நடிப் பில்   உருவாகி யிரு க்கும்   பத்து  தல  மற் றும்   மாஸ் டர்   லார ன்ஸ்   ஜோ டியாக   ருத் ரன்.

 

 

இவ் வாறு   அடுத் தடுத் து   இவர்   படங் கள்   வெளி யாக   இருக் கி றது .   டாப்   நடிகை களே    வா ய்ப்பு கள்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வரும்   நிலை யில்   இவர்   கை வசம்   பல  படங் கள்   இருக் கி றது .  இப்படி யே   போ னால்   கூடிய   விரைவி ல்   இவர்   சம்பள த்தை   உய ர்த்தி   முன் னணி   நடிகை கள்   லிஸ் டில்   இ ணை ந்து   வி டுவார் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.