குக் வித் கோ மாளி சிவா ங்கி க்கு என்ன தான் ஆச்சு .? எழ கூட முடி யாத நிலை யில் படு த்த படு க்கை யாக இரு க்கி றாரா .? அவ ரே சொ ன்ன ஷாக் கிங் தக வல்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிரபல மான   நிகழ் ச்சி   தான்  குக் வித்   கோ மாளி.  மூன்று   சீசன் களை   வெற்றி கரமா க   முடி த்து   தற் போது   நான் காவது  சீசன்  நட ந்து   வருகி றது.  இதில் முதல் மூன்று   சீசன ங்க ளில்   கோமாளி யாக   அனைவ ரின்   மன தை   கவர்ந் தவர்  தான்  சிவா  ங்கி.

 

 

இவர்  சூப் பர்   சிங் கர்   மூலம்  முத லில்   கவனத் தை   ஈர்த் தார்  . அதன் பின்  குக் வித் கோமா ளி     நிகழ்ச் சியி ல்  கோமா ளியாக   கலந்து  கொ ண்டார் .   இதில்   இவர்  அஷ்வி னுடன்   இணை ந்து   செய் த   டூட் டிகள்   அ னை வரை யும்   கவர் ந்தது.  மூன் றாவது   சீசனி  லும்   கோமா ளியாக   இரு ந்தார்.

 

 

இவர் இ ந்த  நான் காவது  சீச னில்   குக்கா க   கலந்து   கொண் டிருக் கிறா ர் .  இது   பலருக் கும்   ஆச்சரி யத் தை   கொடு த்தி ருந்தது  . நேற்று   கூட  நிகழ்  ச்சியில்   இம்யூ னிட்டி   பேண் ட்   வென் று   அனை வரை யும்  ஷாக் கா க   வைத் திருந் தார்.

 

 

இந்த   நி லையில்   இவர்   தன க்கு   உடல்நி லை   சரியில் லை   என் றும்   எழ  முடி யாத   நிலை யில்   இருப் பதா கவும்   ட்வி ட்ட ர்   பக்கத்தி ல்   தெரிவி த்து    இருக் கிறார் .  அதா வது   கட ந்த   இ ர ண்டு   நாட் களாக   தன க்கு   அதி க   கோ ல்ட்   ம ற்றும்   ஜு ரம்  இருப் பதாக  கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

அத னால்   எழ    கூட   முடி யாத   நிலை யில்  தான்   இருந் து   வருவதா கவு ம்   அவர்   அதில்  பதி விட்டிரு க்கிறார்  . மேலு ம்   ரசிகர்களி ன்   அன்பு   எ ன்னை  மீண்  டும்    எழ  வை க்கும்   எ  ன்று   அவர்   பதிவு   செய் திருக் கிறார்.

 

 

இதனா ல்   அவர து   ரசிகர் கள்   ஷாக்  ஆகி   இரு க்கிறா ர்கள்  . மே லும்   அ டுத்த  வாரம்   நிகழ்ச்சி யில்   பங்கு   பெறு வா ரா    எ  ன் றெல்லா ம்   தற் போ து  கேட்டு   வருகின் றனர் .   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.