சிம் புவின் பத்து தல படத் தில் இணை ந்துள்ள பிர பல நடிக ரின் ம னைவி .!! திரும ணம் குழந் தை பின் ரீ எண் டரி கொடு க்கும் நடி கை .!! இந்த காட்சி யை கவ னித்தீ ர்களா.?

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   சிம்பு .  இவர்   கடைசி யாக   மாநாடு ,  வெந் து   தணிந் தது   காடு   என   இர ண்டு   வெற்றி   திரைப் படங்க ளை   கொடு த்து   இருக்கி றார்  .  அ தை   தொடர் ந்து   இவர்   ந டிப்பில்   வெளி யாக   இரு க்கும்   திரைப்படம் தான்  பத்து   தல.

 

 

இந்த ப டம்   கன்ன ட   மொழியி ல்   வெளி யாகி   வெற்றி  பெற்ற   மப்டி  திரைப்ப டத்தின்   ரீமேக் .  ம ணல்   க டத்தல்   தாதா வாக  சிம்பு   நடித் திருக் கிறார்.   மேலும்   இய க்குனர்   கௌதம் மேனன்  ,  பிரியா   பவா னி   சங்கர்   போன்ற   முக் கிய   நடிகர் கள்   ப  டத்தில்   நடித் திருக் கின் றனர்.

 

 

இந்த   படத் தின்   டீச ர்    சமீபத் தில்   வெளியா கியிரு ந்தது  . இதில்   ராவண ன்  என்னும்   கதாபா த்திரத் தில்   சிம்பு   நடித்தி ருந் தார்.   இது   ரசிக ர்களிட த்தில்   பெரிய வரவேற்பு   பெற்று   வருகி ற து.   இந்த   நிலை யில்   இந்த படத்தின்   மூலம் மீண்டும்    ஒரு நடிகை   ரீ   என் ட்ரி   கொடு க் க   இருக்கி றார்.

 

 

அவ ரது   காட்சி களை   டீச ரில்   பா ர்த்த   ரசி கர்கள்   பெரு ம்   மகிழ் ச்சி யிலி ருந்து   வருகின் றனர்  . அந்த   நடிகை   வேறு   யாரு மில்லை   நடி கர்   ஆர் யாவி ன்   மனைவி   சாயி ஷா   தான் .  இவர்   த மிழ்  , தெலு ங்கு  ,   ஹிந்தி   என பல மொழி   படங்களி லும்   நடித் திருக்கி றார்.

 

 

2019 ஆம்  ஆண்டு   ஆர்யா வை   காதல்  திருமண ம்   செய் து   கொ ண்ட   இ வர்   அதன் பின்   படங்க ளில்   நடிக்கவி ல்லை.   சமீபத்தி ல்   இவர்க ளுக்கு   பெண்   குழந் தையும்   பிறந்து ள்ள தால்  சமூக   வலை   த ளத் தில்   ஆக் டிவாக   இருந்து   கொ ண்டு   பட ங்களில்   நடிப்ப தை   தவிர் த்து   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சிம்புவி ன்   பத்து  தல   படத் தில்   இவரு டைய   காட்சியை ப்   பார்த் த   பலரு ம்   மகிழ்ச்சி ஆகி   இரு க்கின்ற னர்   . இத ன்  மூலம்  இவர்  அடுத்த டுத்த   திரை ப்பட ங்களில்   நடி ப்பார்   என   எதிர்பார் த்துக்   கொண்டி ருக்கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.