பிர பல நடி கர் உடன் நெரு க்க மாக இரு க்கும் புகைப் பட த்தை வெளி யிட்ட நடி கை வனி தா விஜய குமார் .!! நான் காவது திரும ணத்தி ற்கு போ டும் திட்ட மா .? கேள் வி எழுப்பும் ரசி கர் கள்.!!

0

நடி கர்   விஜய்   நடி ப்பில்   வெ ளியான   சந்தி ர  லேகா   படத் தில்   அவரு க்கு   ஜோடி யாக    நடி த்த   நடி கை   தான்   வனி தா   விஜய குமா ர்  . இவர்   பி ரபல   நடி கர்   விஜயகு மாரி ன்   மகள்  . இப் படி   இரு ந்த   இவ ர்   கட ந்த   2000  ஆண் டு   ஆகா ஷ்  என்பவ ரை   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண் டார்.

 

 

திரும ணமா ன   அடு த்த   ஆண் டு   பெண்   குழந் தை   ஆண்   கு ழந் தையை   பெற்ற  வனி தா   7   ஆண் டுக ளுக்கு   பின்   விவா கர த்து   செய் தார்  . பின்   ஆன ந்த்    ரா ஜன்  என்ப வரை   இரண் டா வது   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண் டார்  . அதன்  பின்  201 2  ஆம் ஆண்டு  அவ ரையு ம்   விவா கர த்து   செய் தார்.

 

 

இத னால்   குடு ம்பத்தி னர்   இடை யே   பெரி ய   பிரச் சனை களு க்கு   குடு ம்பத் தை  விட்டு   தனி யாகத் தான்    வாழ் ந்து   வருகி றார் .    அதன்  பின்   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சியை   போட் டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண்டு    வெ ளியில்  வந்த வுடன்   பீ ட்டர்   பால்   என்ப வரை   கடந் த   2020  ஆம்   ஆண் டு   திரும ணம்  செ ய்து   கொண் டார்.

 

 

அந்த   சமய த்தி ல்   இவர்க ளுடை ய   திரும ணம்   மிகப் பெ ரி ய   அளவி ல்   வைர   லாக   பேச ப்ப டும்   ஒன் றாக   இருந் தது  . அத ன்பி ன்   சில   பிரச் சனை   கார ணமாக   அவ ரையும்   பிரிந் து   தனி யாக   வாழ்ந் து   வருகி  றார் .  இவர்   அத ன்பின்   சில   திரைப் படங் கள்   சீரி யல்கள்   என   நடித் து    கொண் டிரு க்கி றார்.

 

 

இவர்   தற் போது   பத்து   படங் களுக் கு   மே ல்  நடி த்து  இரு ந்தா லும்   தற் போது   பவர்   ஸ்டா ர்   சீனி வா சன்   உடன்   இவர்   நடி த்து   வருகி றார்  . இந்த   நிலை யில்   சமீ பத் தில்   இ ணையத் தில்   ஒரு   புகை ப்பட த்தை   ப தி வு   செ ய்து   இருக் கிறார்.

 

 

அதா வது   அதில்  பவர்   ஸ்டாரு க்கு   முத்த ம்   கொ டுப்ப து   போ ன்ற   நெரு க்க மாக   எடு த்த   புகைப் படத் தை   பதிவு   செ ய்திருக் கிறா ர் .   ப லரும்   நான் காவது   திரும ணத்தி ற்கு   ரெடியா கி விட்டீ ர்களா   என   கமெ ண்ட்   செய் து   வருகி ன்ற னர்.  அந்த புகை ப்படம்   தற்போ து   வைர லாகி   கொ ண்டி ருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.