நடி கர் விஜ யை தொ டர் ந்து தெலு ங்கு இயக் குன ர் படத் தில் நடி க்கும் சூர் யா .!! அது வும் இந்த பான் இ ந்திய இ யக்கு னரா .? வெளி யான தக வலால் ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிகர் களி ல்   ஒருவ ர்  தான்   நடி கர்   சூர் யா  . இவர்   தற் போது   சிறுத் தை   சிவா   இ யக் கத் தில்    புதிய   திரைப் படத் தில்   நடித் து   வருகி றார்  . இந்த   படம்   மிக வும்   பிரமா ண்ட மாக   உ ருவா கி   வருவதா க   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   படத் தி ல்   இவ ருக்கு   ஜோ டியாக   பாலி வுட்   நடிகை  திஷா   பட் டாணி  நடி த்து   வரு கிறார் .   இந்த   படத் தை   முடித் துவி ட்டு  இவர்   அடுத் ததா க   இயக் குனர்   வெற்றி மாறன்   இயக்க த்தி ல்   வாடி வாசல்   திரைப் படத் தில்   நடி க்க   இருக் கிறார்.   

 

 

இந்த   நிலை யில்   ச மீப காலமா க   தமிழ்   நடிகர் கள்   தெலு ங் கு   இய க்குன ர்கள்   படத் தில்   நடிப்ப தை   வழக் கமா கி   விட் டது   .   குறிப் பாக   சிவகா ர்த்தி கே யன் ,    விஜய்    சமீப த் தில்   தனு ஷ்   போ ன்ற   முன்ன ணி   நடி கர்க ள்   கூட   தெலு ங்கு    இய க்குன ர்கள்   படங் களில்   நடி த்து   வரு கிறார் கள்.

 

 

அந்த   வகை யில்   தற் போது   நடி கர்   சூர் யாவும்   தெலுங் கு   இய க்கு னர்   படத் தில்    நடி க்க   இருப் ப தாக    தகவ ல்க ள்  வெளி யாகி   இ ருக்கி றது .   அந்த   இய க்கு னர்   வேறு யாரும்   இல் லை   தெலுங் கு   சினிமா வில்   வெ ற்றி   அடை ந்த   பட மான   சீதா ராமன்   திரை ப்படத் தை   இயக் கிய   இயக்கு னர்  ஹனு  தான்.

 

 

இவர்   இய க்கி  ய   சீதாரா மன்   திரை ப்பட த்தில்   துல் கர்   சல் மான்   மற் றும்   மிரு னாள்   தா கூர்   நடி த்த   படம்   பெரி ய   காத ல்   காவி யமா க   அமை ந்தி ருந் தது  .  இந்த   படத் தை   இயக் கிய   இயக் குனர்   அனு   அடுத் த   பட த்தில்   நடி கர்  சூர்யா வை   மு க்கிய   கதா பாத்தி ரத்தி ல்   நடி க்க   வை க்க  திட்டமி ட்டு   இருக் கி றா ராம்.

 

 

இந்த   பட மும்   பான்   இந் திய   பட மாக   உரு வாக   இருப் பதா  க   சொல்  லப்ப டுகி றது  .  விஜ யை   தொ டர்ந் து   தற்போ து   சூர்யா வும்   தெலுங் கு   இயக் குனர்   கைவ சம்   சென்றி ருப் பதா ல்   ரசிகர் கள்   பெரி ய   ஆச்ச ரியத் தில்   இரு ந்து   வ ருகிறா ர்கள் .  இந்த   தகவ ல்   இ ணைய த்தில்   வைரலா கி   கொ ண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.